ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

van

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *van*, -van-

van ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
van (n.) รถตู้ See also: รถบรรทุก, รถสินค้า, รถแวน Syn. bus
van (n.) รถขนสินค้า (ในขบวนรถไฟ) See also: รถบรรทุกสัมภาระ Syn. box car, carriage
van (n.) ขบวนรถยนต์ See also: ขบวนนักเดินทาง, ขบวนพาหนะ
van (vi.) ขนส่งด้วยรถบรรทุก
Van Buren, Martin (n.) ประธานาธิบดีคนที่ 8 ของอเมริกา (ค.ศ 1837-1841)
vanadium (n.) ธาตุโลหะสีขาวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทำเหล็กอัลลอยด์ See also: (สัญลักษณ์คือ V)
Vancouver (n.) เมืองแวนคูเวอร์ See also: (เป็นเมืองท่าและเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศแคนาดา)
vanda (n.) แวนด้า See also: กล้วยไม้ประเภทหนึ่งซึ่งปลูกแถบเขตร้อน
Vandal (adj.) คน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandal (n.) ผู้ทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. delimquent, hooligan, rowdy
Vandalic (adj.) เกี่ยวกับคน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandalism (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล Syn. barbarism, destruction, sabogate Ops. protection, preservation, replacement
Vandalism (n.) การเป็นคน Germanic โบราณ See also: ปัจจุบันอยู่ในประเทศเดนมาร์ก
vandalistic (adj.) ซึ่งทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalization (n.) การทำลายทรัพย์สินโดยเฉพาะของรัฐอย่างไร้เหตุผล
vandalize (vt.) ทำลายทรัพย์สิน See also: ทำลายข้าวของ Syn. damage, destroy, sabogate
Vandyke (n.) เคราแหลมและสั้น
Vandyke beard (n.) เคราแหลมและสั้น Syn. Vandyke
vane (n.) ใบกังหัน See also: ใบพัด Syn. weathervane, weathercock
vanguard (n.) ผู้นำทางสังคม Syn. avant-garde, spearhead
vanguard (n.) ทหารกองหน้า See also: แนวหน้า, กองหน้า Ops. rearguard
vanguardism (n.) การเป็นผู้นำทางสังคม See also: การเป็นแนวหน้า
vanguardist (n.) ผู้นำทางสังคม See also: ผู้เป็นแนวหน้า
vanguished (adj.) ซึ่งปราบปราม Syn. beaten, overthrown, overwhelmed
vanilla (n.) วนิลา See also: พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนประเภทมีฝักใช้สำหรับทำอาหาร Syn. vanilla bean
vanilla (adj.) ซึ่งประกอบด้วยวนิลา See also: ซึ่งมีรสวนิลา
vanilla bean (n.) วนิลา See also: พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนประเภทมีฝักใช้สำหรับทำอาหาร
vanish (vi.) หายไป See also: อันตรธาน, ล้มหายตายจากไป, สูญหาย Syn. disappear, fade away, pass away Ops. appear
vanish away (phrv.) หายไป
vanish from (phrv.) หายไปจาก
vanish into the air (idm.) หายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้
vanished (adj.) สูญพันธุ์ See also: สาบสูญ, สูญสิ้น Syn. defunct, done for, extinct
vanished (adj.) สูญพันธุ์ See also: ไม่มีเหลืออยู่
vanisher (n.) สิ่งที่หายไป
vanishing cream (n.) ครีมทารองพื้นบนใบหน้า
vanishment (n.) การหายวับไป See also: การอันตรธาน Syn. disappearance
vanity (n.) ความหยิ่งยะโส See also: ความโอหัง Syn. arrogance, conceit, pride Ops. humility, modesty
vanity case (n.) ตลับแป้ง Syn. makeup case
vanman (n.) คนขับรถขนส่ง See also: คนขับรถ
vanquish (vt.) ปราบปราม See also: พิชิต, กำจัด Syn. beat, conquer Ops. lose, retreat, surrender
English-Thai: HOPE Dictionary
van(แวน) n. กองหน้า,กองกำลังส่วนหน้า,แนวหน้ามรถบรรทุก,รถสินค้า,รถตู้,เกวียนบรรทุกสินค้า, Syn. wagon,truck, lorry
vanadium(วะเน'เดียม) n. ชื่อธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
vanda(แวน'ดะ) n. ชื่อกล้วยไม้สกุลหนึ่งในแถบร้อนของโลกมีดอกสีขาว น้ำเงินหรือเขียว
vandal(แวน'เดิล) n. สมาชิกเผ่าเยอรมันในสมัยศตวรรษที่ 5 ที่ถูกชาว Gaul และสเปนรุกราน adj. เกี่ยวกับชนเผ่าเยอรมันดังกล่าว,ชอบทำลาย,ทรัพย์สินของคนอื่น,ป่าเถื่อน., See also: Vandalic adj. vandal n. ผู้ทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน
vandalism(แวน'เดิลลิสซึม) n. การทำลายทรัพย์สินของรัฐหรือของเอกชน,การทำลายวัฒนธรรมหรือศิลปวรรณคดีของชาติอื่น,พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของชนเผ่าVandal., See also: vandalistic adj. vandalish adj.
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม,ใบจักร,ใบพัด,แผ่นใบดังกล่าว,แพนขนนก,ผิวระนาบด้านนอกของจรวด,ขนนก,เครื่องเล็ง.
vanguard(แวน'การ์ด) n. กองหน้า,แนวหน้า, See also: Vanguard n. จรวดปล่อยดาวเทียมแบบหนึ่งของอเมริกา, Syn. advance guard,van
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม
vanquish(แวน'ควิ?) vt. ปราบ,ปราบปราม,กำจัด,พิชิต,มีชัยชนะ,รบชนะ, See also: vanquishable adj. vanquisher n. vanquishment n.
vantage(แวน'ทิจฺ,วาน'ทิจฺ) n. ข้อได้เปรียบ,ฐานะที่ได้เปรียบ,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ,ความเหนือกว่า, Syn. superiority,advantage
vantage groundn. ฐานะที่ได้เปรียบ,ภูมิประเทศที่ได้เปรียบหรือเอื้ออำนวย
vantage pointn. ฐานะหรือตำแหน่งที่ได้เปรียบ,จุดที่สามารถมองเห็นได้กว้างขวาง
vanward(แวน'เวิร์ด) adj.,adv. ไปยังกองหน้า,ไปแนวหน้า,นำหน้า,ไปข้างหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
van(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,รถบรรทุก,รถตู้,รถสินค้า
vandal(n) คนป่าเถื่อน
vane(n) ใบจักร,ใบพัด,เครื่องเล็ง,ขนนก
vanguard(n) ทัพหน้า,แนวหน้า,กองหน้า
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา
vanish(vi) อันตรธาน,หายไป,จากไป,สูญสิ้น
vanity(n) ความหยิ่ง,ความไร้สาระ,ความฟุ้งเฟ้อ,โต๊ะเครื่องแป้ง
vanquish(vt) ปราบปราม,กำราบ,พิชิต
vantage(n) ประโยชน์,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
VAN (value added network)แวน (ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vandalismการทำลายทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vaneใบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
vanguard of the proletariatแนวหน้าของชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
vanishing pointจุดสุดสายตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Van Allen beltsแถบแวนอัลเลน, บริเวณที่มีอนุภาคไฟฟ้าไหลวนล้อมรอบโลกเป็นแถบรูปวงแหวนขนาดใหญ่ อยู่ในบรรยากาศตั้งแต่ชั้นไอโอโนสเฟียร์ขึ้นไปตรงเหนือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของแม่เหล็กโลก บริเวณขั้วแม่เหล็กโลกไม่มีแถบรังสีนี้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Vanadiumวาเนเดียม [TU Subject Heading]
Vandaแวนด้า [TU Subject Heading]
vanillaวานิลลา, พืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถตู้ (n.) van
ทัพหน้า (n.) vanguard See also: advanced guard
สูญหาย (v.) vanish See also: disappear, pass out of existence Syn. หาย, สูญ
หายวับ (v.) vanish See also: disappear
ยาทา (n.) vanishing cream See also: unguent, warpaint, rouge Syn. ยาใช้ภายนอก Ops. ยากิน
manservants (n.) คำนามพหูพจน์ของ manservant
กบข. (n.) Civil Servant´s Pension and Retirement Benefit Fund Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระวาน (n.) Amomum krervanh Pierre
กองตรวจคนเข้าเมือง (n.) Civil Servant Provident Fund
กองยานพาหนะ (n.) caravan See also: cavalcade, motorcade Syn. กองเกวียน
กองเกวียน (n.) caravan See also: cavalcade, motorcade Syn. กองยานพาหนะ
กะหลาป๋า (n.) Eugenia javanica
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
การรุดหน้า (n.) advancement See also: progress, improvement Syn. ความก้าวหน้า, ความคืบหน้า
การศึกษาระดับสูง (n.) advanced education See also: advanced study
การเป็นรอง (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
การเอารัดเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอาเปรียบ
การเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอารัดเอาเปรียบ
การแพ้เปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง Ops. ความได้เปรียบ
การได้เปรียบ (n.) having an advantage over See also: being beneficial Ops. การเสียเปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you pay me in advance?คุณช่วยจ่ายฉันล่วงหน้าได้ไหม?
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้
At least I can take the advantage of the situationอย่างน้อยที่สุดฉันก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm Edythe Van Hopper.- ฉันอีดิธ เเวน ฮอปเปอร์ค่ะ
Tell me, is Mrs. Van Hopper a friend of yours or just a relation?เเล้วคุณเป็นเพื่อนหรือว่าญาติ ของคุณนายแวน ฮอปเปอร์ล่ะครับ
Well, yes. Mrs. Van Hopper's cold's turned into flu, so she's got a trained nurse.อาการไข้หวัดของคุณนายเเวน ฮอปเปอร์แย่ลง เลยต้องให้พยาบาลคอยดูเเล
Good afternoon, Mrs. Van Hopper. How are you feeling?สวัสดีค่ะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์ อาการคุณเป็นยังไงบ้างคะ
Yes, Mrs. Van Hopper.ค่ะ คุณนายแวนฮอปเปอร์
Oh, please don't joke about it. Mrs. Van Hopper's waiting.โอ้ อย่าล้อเล่นสิคะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์กําลังรออยู่...
Either you go to America with Mrs. Van Hopper, or you come home to Manderley with me.ให้คุณเลือกระหว่างไปนิวยอร์คกับหล่อน หรือมาที่แมนเดอเลย์กับผม
Who is going to break the news to Mrs. Van Hopper? Shall you or should I?แล้วใครจะเป็นคนบอกข่าวกับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์ล่ะ คุณหรือผม
Hello. You'll find Mrs. Van Hopper waiting outside in her car.คุณจะเจอคุณนายแวน ฮอปเปอร์ นั่งอยู่ในรถที่จอดด้านนอก
That's rather a coincidence, Mrs. Van Hopper.บังเอิญจริงๆ เลยครับ คุณนายแวน ฮอปเปอร์
Just now, Mrs. Van Hopper. Just a few minutes ago.เมื่อกี้นี้เองค่ะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์ เมื่อไม่กี่นาทีก่อน
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า

van ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
范德瓦耳斯[Fàn dé Wǎ ěr sī, ㄈㄢˋ ㄉㄜˊ ㄨㄚˇ ㄦˇ ㄙ, 范德瓦耳斯 / 範德瓦耳斯] van der Waals; Johannes Diderik van der Waals (1837-1923), Dutch physicist
并进[bìng jìn, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ, 并进 / 並進] advance together; advances together; keep abreast of
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 先进 / 先進] advanced (technology); to advance
先进武器[xiān jìn wǔ qì, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄑㄧˋ, 先进武器 / 先進武器] advanced weapon
先进水平[xiān jìn shuǐ píng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 先进水平 / 先進水平] advanced level
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 前卫 / 前衛] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position)
垫付[diàn fù, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄨˋ, 垫付 / 墊付] advance of funds
垫款[diàn kuǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, 垫款 / 墊款] advance (of funds)
步步为营[bù bù wéi yíng, ㄅㄨˋ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ˊ, 步步为营 / 步步為營] advance gradually and entrench oneself at every step; consolidate at every step
深造[shēn zào, ㄕㄣ ㄗㄠˋ, 深造] advanced (studies)
[zhēng, ㄓㄥ, 烝] advance; many; steam
老境[lǎo jìng, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, 老境] advanced years; old age
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, 进修 / 進修] advanced studies; additional studies
进阶[jìn jiē, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ, 进阶 / 進階] advanced
高级研究[gāo jí yán jiū, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 高级研究 / 高級研究] advanced research
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ, 跟班] attendant; footman (servant)
[chèn, ㄔㄣˋ, 趁] avail oneself of; take advantage of
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, 好处 / 好處] benefit; advantage
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, 裨益] benefit; advantage; profit; to be a benefit to
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 涅] blacken; Nirvana (Buddh.); abbr. for 湼槃|涅盘
叶片[yè piàn, ㄧㄝˋ ㄆㄧㄢˋ, 叶片 / 葉片] blade (of propellor); vane
丧魂失魄[sàng hún shī pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄕ ㄆㄛˋ, 丧魂失魄 / 喪魂失魄] lit. lost soul, vanished spirit (成语 saw); distraught (at a loss); heart-broken
商队[shāng duì, ㄕㄤ ㄉㄨㄟˋ, 商队 / 商隊] caravan
航空母舰战斗群[háng kōng mǔ jiàn zhàn dòu qún, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄢˋ ㄉㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 航空母舰战斗群 / 航空母艦戰鬥群] carrier-based vanguard group (CBVG); naval battle group led by an aircraft carrier
征服[zhēng fú, ㄓㄥ ㄈㄨˊ, 征服] conquer; subdue; vanquish
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 消] consume; news; subside; to disappear; to vanish
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
篷车[péng chē, ㄆㄥˊ ㄔㄜ, 篷车 / 篷車] covered truck; caravan; van
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, 毁坏 / 毀壞] damage; destruction; to devastate; to vandalize
急先锋[jí xiān fēng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ, 急先锋 / 急先鋒] daring vanguard; pioneer; leading figure
死不冥目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不冥目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不瞑目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire

van ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャラバンカー[, kyarabanka-] (n) van or truck with a display, retail, etc. facility (wasei
バン[, ban] (n) (1) bun; (2) van (caravan); (3) {comp} value-added network; VAN; (P)
中継車[ちゅうけいしゃ, chuukeisha] (n) outside broadcasting van; OB Van; mobile unit; outdoor broadcasting van
出バン[でバン, de ban] (n,vs) unloading a truck or van (from de-van)
献血車[けんけつしゃ, kenketsusha] (n) mobile van where blood is collected from donors; bloodmobile
荷物電車[にもつでんしゃ, nimotsudensha] (n) baggage car; luggage van
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET
アカヒメジ[, akahimeji] (n) yellowfin goatfish (Mulloidichthys vanciolensis)
アジュバント[, ajubanto] (n) adjuvant
アドバンス[, adobansu] (n) advance(d)
アドバンスト[, adobansuto] (adj-f) advanced
アドバンスド[, adobansudo] (n) advanced
アドバンスドオープンウオーターダイバー[, adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC
アドバンテージ(P);アドバンテッジ[, adobante-ji (P); adobantejji] (n) advantage; (P)
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule
アバンギャルド;アヴァンギャルド[, abangyarudo ; avangyarudo] (n) avant-garde (fre
アバンチュール;アヴァンチュール[, abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans
ヴァンドパイユ[, vandopaiyu] (n) vin de paille (fre
ヴァンパイア(P);バンパイア[, vanpaia (P); banpaia] (n) (See 吸血鬼) vampire; (P)
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper
エイトック[, eitokku] (n) {comp} ATOK (Advanced Technology Of Kana-kanji transfer)
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エバンジェリスト[, ebanjierisuto] (n) evangelist
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant)
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite)
かの国;彼の国[かのくに, kanokuni] (n) (1) that country; (2) (arch) nirvana
ガルバノメーター[, garubanome-ta-] (n) galvanometer
カルバン主義;カルヴァン主義[カルバンしゅぎ(カルバン主義);カルヴァンしゅぎ(カルヴァン主義), karuban shugi ( karuban shugi ); karuvan shugi ( karuvan shugi )] (n) Calvinism
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish
キャラバン[, kyaraban] (n) (1) caravan; (2) group of people touring to sell, investigate, etc.; (P)
キャラバンサライ[, kyarabansarai] (n) caravansary
キャンピングトレーラー[, kyanpingutore-ra-] (n) camping trailer; caravan
クロムバナジウム鋼[クロムバナジウムこう, kuromubanajiumu kou] (n) chrome-vanadium steel
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バン[ばん, ban] bun, van (caravan), VAN (value-added network)
付加価値通信網[ふかかちつうしんもう, fukakachitsuushinmou] Value-Added Network, VAN
クイックバン[くいっくばん, kuikkuban] QUICK-VAN
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture
付加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN)
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control
先進ユーザ[せんしんユーザ, senshin yu-za] advanced user
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
予め[あらかじめ, arakajime] Thai: ทำไว้ล่วงหน้า English: in advance
栄進[えいしん, eishin] Thai: การพัฒนารุ่งเรื English: advancement

van ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฌอง-โกล็ด วอง ดัม = ชอง-โกลด ว็อง ดามม์[n. prop.] (Chøng-Klot ) EN: Jean-Claude Van Damme FR: Jean-Claude Van Damme
ฟินเซนต์ ฟาน ก็อกฮ์[n. prop.] (Finsēn fān ) EN: Vincent van Gogh FR: Vincent van Gogh
ลุดวิก ฟาน เบโทเฟน[n. prop.] (Lutwik fān ) EN: Ludwig van Beethoven FR: Ludwig van Beethoven
นกกินปลีคอสีม่วง[n. exp.] (nok kinplī ) EN: Purple-throated Sunbird ; Van Hasselt's Sunbird FR: Souimanga de Hasselt [m] ; Souimanga de Van Hasselt [m] ; Souimanga pourpre [m] ; Souimanga à gorge violette [m]
รถบรรทุก[n.] (rotbanthuk) EN: lorry ; truck (Am.) ; freight car ; van FR: camion [m] ; poids lourd [m]
รถขนเงิน[n. exp.] (rot khon ng) EN: security van FR: fourgon blindé [m]
รถรับส่ง = รถรับ-ส่ง[n. exp.] (rot rap son) EN: delivery van FR: navette [f]
รถโรงเรียน[n. exp.] (rot rōngrīe) EN: school bus ; school van ; school minibus FR: bus scolaire [m] ; transport scolaire [m]
รถตู้[n.] (rottū) EN: van ; minivan FR: minibus [m] ; van [m] ; camionnette [f] ; fourgonnette [f]
รถตู้ทึบ[n. exp.] (rottū theup) EN: van FR: van [m] ; camionnette [f] ; fourgonnette [f]
รถตู้ทึบขนส่งสินค้า[n. exp.] (rottū theup) EN: delivery van FR: camionnette de livraison [f]
รถแวน[n.] (rot waēn) EN: van ; SUV ; minibus FR: camionnette [f] ; break [m]
สถานีรถตู้[n. exp.] (sathānī rot) EN: van station FR:
ไอศกรีมวานิลลา [n. exp.] (aisakrīm wā) EN: FR: glace à la vanille [f]
อเล็กซานดร้า ธิดาวัลย์ บุญช่วย[n. prop.] (Aleksāndrā ) EN: Alexandra Thidavanh Bounxouei FR: Alexandra Thidavanh Bounxouei
อมตะ[n.] (amata) EN: nirvana FR: nirvana [m]
อำมาตย์[n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อันดับต่อไป[X] (andap tø pa) EN: next ; next number FR: suivant
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
อันตรธาน[v.] (antarathān ) EN: disappear ; vanish FR:
อันตรธาน[v.] (antrathān =) EN: disappear ; vanish FR:
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
เอารัดเอาเปรียบ[v.] (aorat-aoprī) EN: take advantage of ; exploit FR:
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility FR:
อายุสูง[adj.] (āyu sūng) EN: advanced in years FR:
แบบก้าวหน้า[adj.] (baēp kāonā) EN: advanced FR:
ใบ[n.] (bai) EN: vane ; blade FR:
ใบจอง[n. exp.] (bai jøng) EN: pre-emption certificate ; advance order FR:
ไบโอมสะวันนา[n. exp.] (bai-ōm sawa) EN: savanna biome FR:
บำเพ็ญพรต[v. exp.] (bamphen phr) EN: carry out observances FR:
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
บังโคลนหน้า[n. exp.] (bangkhlōn n) EN: front mudguard ; front fender (Am.) FR: garde-boue avant [m]
บานประตู[n.] (bānpratū) EN: door panel ; door leaf FR: panneau de porte [m] ; battant [m] ; vantail [m] ; vantaux [mpl]
บ้านถัดไป[n. exp.] (bān thatpai) EN: next house FR: maison suivante [f]
บรรยากาศก่อนเกม[n. exp.] (banyākāt kø) EN: FR: ambiance d'avant match [f]
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; souffre-douleur [m]
บ่าวไพร่[n.] (bāophrai) EN: servant FR:

van ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van
Gepäckwagen {m}luggage van
Mannschaftswagen {m}personnel carrier; police van
Umzugswagen {m}removal van [Br.]; moving van [Am.]
Anzahlungsgarantie {f}advance guaranty
Anzahlungsrechnung {f} [econ.]advance invoice
Frachtvorschuss {m}advance freight
Frühverstellsystem {n}advance mechanism
Gehaltsvorschuss {m}advance on salary
Kreditbeschaffungsprovision {f}advance fee
Lombardkredit {m}advance against security
Prämienvorauszahlung {f}advance premium
Spritzverstellung {f} [auto]advance corrector
Vorabdruck {m}advance publication
Vorabinformation {f}advance information
Vorankündigung {f}advance notice; letter of indication
Voranmeldung {f}advance notification
Aufbaukurs {m}advanced training course
Fortbildung {f}advanced education
Fortbildungsveranstaltung {f}advanced training course
Frühzündung {f}advanced ignition; advance ignition
Spitzentechnologie {f}advanced technology
sekundäre Kennziffer {f}advanced ratio
Amtsbonus {m}advantage of incumbency
Vorteilsregel {f}advantage law
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
Rechenart {f} | höhere Rechenartarithmetic | advanced arithmetic operation
Avantgarde {f}avant-garde
Beamte {m}civil servants
Beachtung {f}observance
Beamter {m}civil servant
Drehschieberpumpe {f} [techn.]sliding vane rotary pump
Baumniederholer {m}boom vang
Karawanenstraße {f}caravan track; caravan route
Führungsschild {n}guide vane
Staatsbeamte {m}civil servant
Doppelkeks {m} mit Vanillecremefüllungcustard cream biscuit
dahinschwindend {adv}evanescently
Lieferwagen {m}delivery van; light delivery truck [Am.]
nachteilig {adj} | nachteiliger | am nachteiligstendisadvantageous | more disadvantageous | most disadvantageous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า van
Back to top