ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vegetal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vegetal*, -vegetal-

vegetal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vegetal (adj.) เกี่ยวกับพืชผัก See also: ซึ่งเป็นพืชผัก

vegetal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
植物極[しょくぶつきょく, shokubutsukyoku] (n) (See 動物極) vegetal pole
植物性[しょくぶつせい, shokubutsusei] (n,adj-no) botanical; vegetable; vegetal; vegetative

vegetal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักรพืช[n. prop.] (Ānājak Pheū) EN: Kingdom Plantae FR: règne végétal [m]
หลังคาเขียว[n. exp.] (langkhā khī) EN: green roof FR: toit végétalisé [m] ; toiture végétalisée [f] ; toit végétal [m] ; toit verdurisé [m]
พืช[n.] (pheūt) EN: plant ; vegetation ; flora FR: plante [f] ; végétal [m] ; flore [f] ; végétation [f]
พลาสติกจากพืช[n. exp.] (phlāstik jā) EN: FR: plastique végétal [m]
พฤกษ์[n.] (phreuk) EN: plant ; tree FR: plante [f] ; végétal [m] ; arbre [m]
พฤกษ-[pref.] (phreuksa-) EN: plant ; tree FR: plante [f] ; végétal [m] ; arbre [m]
พฤติกรรมของพืช ; พฤติกรรมพืช[n. exp.] (phreuttikam) EN: plant behaviour ; plant behavior (Am.) FR: comportement végétal [m]
ซากพืช[n. exp.] (sāk pheūt) EN: FR: déchet végétal [m] ; déchets végétaux [mpl]
อนุกรมวิธานพืช[n. exp.] (anukrom wit) EN: plant taxonomy FR: taxinomie végétale [f] ; taxonomie végétale [f] ; systématique végétale [f]
กายวิภาคศาสตร์ของพืช ; กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāk) EN: plant anatomy ; phytotomy FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
การขยายพันธุ์พืช[n. exp.] (kān khayāi ) EN: FR: reproduction végétale [f]
เมล็ดพืช[n. exp.] (malet pheūt) EN: FR: graine végétale [f]
มังสวิรัติ[n.] (mangsawirat) EN: vegetarian FR: végétarien [m] ; végétalien [m]
น้ำมันพืช[n. exp.] (nāmman pheū) EN: vegetable oil FR: huile végétale [f]
ศากภักษ์[n.] (sākaphak) EN: FR: végétalien [m]
สัณฐานวิทยาของพืช[n. exp.] (santhān wit) EN: plant morphology ; phytomorphology FR: morphologie végétale [f]
สรีรวิทยาของพืช[n. exp.] (sarīrawitth) EN: plant physiology FR: physiologie végétale [f] ; phytobiologie [f]
เซลล์พืช[n. exp.] (sel pheūt) EN: FR: cellule végétale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vegetal
Back to top