ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verbalization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verbalization*, -verbalization-

verbalization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verbalization (n.) การแสดงความรู้สึกหรือความคิดเป็นคำพูด Syn. expression, utterance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verbalization
Back to top