ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ventilate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ventilate*, -ventilate-

ventilate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ventilate (vt.) ระบายลม See also: ถ่ายเทอากาศ, ระบายอากาศ, ทำทางระบายอากาศ, ทำให้อากาศเข้าได้ Syn. aerate, freshen
ventilate (vt.) ระบายอารมณ์ See also: ระบายความรู้สึก Syn. divulge
English-Thai: HOPE Dictionary
ventilate(เวน'ทะเลท) vt. ระบายลม,ระบายอากาศ,ทำให้มีอากาศเข้าได้,เปิดเผย,เปิดให้ตรวจสอบ,เปิดอภิปราย,แสดงออก,แสดงข้อคิดเห็น., See also: ventilable adj. ventilative adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
ventilate(vt) ระบายลม,ระบายอากาศ,แสดงออก,เปิดเผย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ventilated psychrometer, Aspirated psychrometerไซครอมิเตอร์แบบ ระบายอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายเท (v.) ventilate See also: air Syn. ระบาย
ถ่ายเทอากาศ (v.) ventilate See also: air
ระบายอากาศ (v.) ventilate See also: air
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Great. Let's ventilate her.เยี่ยม ไปเสียบปอดยัยนี่กันเถอะ
Keep it dry and well-ventilated.เก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเทนะครับ
You,get in here and ventilate.คุณ,มาช่วยหายใจตรงนี้
They also don't care for it if you stare at them and hyperventilate.พวกเขาไม่แคร์หรอกถ้าเราจะจ้องพวกหล่อนแล้วถอนหายใจ
These beautifully ventilated jeans and...กางเกงยีนส์สุดสวย และ...
Kept going on it, hyperventilated, and... then you found me.เดินต่อไม่ยอมหยุด จนเริ่มหายใจหอบลึก แล้ว... แล้วคุณก็เจอฉัน
I could faint. Or hyperventilate and strain my veins.ฉันจะเป็นลม หรือหลอดเลือดแตกได้
The office must be ventilated 3 times a day.การระบายอากาศต้องทำสามครั้งต่อวัน
The head of the Triad getting ventilated,หัวหน้าแก๊งได้รับอากาศถ่ายเทแล้ว

ventilate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, 通风 / 通風] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information

ventilate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระบายอากาศ[v. exp.] (rabāi akāt) EN: ventilate ; air FR: ventiler ; aérer
ถ่ายเท[v.] (thāithē) EN: ventilate ; air ; circulate FR: ventiler ; aérer
ถ่ายเทอากาศ[v. exp.] (thāithē akā) EN: ventilate ; air FR: ventiler ; aérer
ใบพัดลม[n. exp.] (baiphat lom) EN: FR: hélice de ventilateur [f]
เครื่องระบายอากาศ[n.] (khreūang ra) EN: ventilator FR: ventilateur [m]
ไม่ระบายอากาศ[adj.] (mai rabāi a) EN: unventilated FR: non ventilé
พัดลม[n.] (phatlom) EN: fan ; electric fan FR: ventilateur [m]
พัดลมระบายอากาศ[n. exp.] (phatlom rab) EN: ventilator FR: ventilateur [m]
พัดลมตั้งพื้น[n. exp.] (phatlom tan) EN: FR: ventilateur sur pied [m]
พัดลมตั้งโต๊ะ[n. exp.] (phatlom tan) EN: table fan FR: ventilateur de table [f]
พัดลมติดผนัง[n. exp.] (phatlom tit) EN: FR: ventilateur mural [m]
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: airy ; well ventilated ; perforated ; full of holes FR: aéré ; ajouré ; ventilé
โปร่งลม[adj.] (prōnglom) EN: airy ; well-ventilated ; open ; spacious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ventilate
Back to top