ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voider*, -voider-

voider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voider (n.) ผู้ทำให้เป็นโมฆะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This would have gone on forever. You're an avoider.นี้อาจจะจากไปตลอดกาล นายชอบหลีกเลีี่ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voider
Back to top