ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vouchsafement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vouchsafement*, -vouchsafement-

vouchsafement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vouchsafement (n.) การอนุญาต See also: การยินยอม Syn. grant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vouchsafement
Back to top