ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valediction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valediction*, -valediction-

valediction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valediction (n.) การกล่าวลา See also: การอำลา, คำอำลา Syn. farewell, goodbye, leave-taking Ops. greeting
English-Thai: HOPE Dictionary
valediction(แวลลิดิค'เชิน) n. การอำลา,การเอ่ยคำอำลา,คำอำลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or a glorious valediction for me.หรือบอกลาความรุ่งโรจน์ของตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valediction
Back to top