ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vigilance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vigilance*, -vigilance-

vigilance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vigilance (n.) การเฝ้าระแวดระวัง (คำเป็นทางการ) Syn. alertness, watchfulness Ops. recklessness, rashness
vigilance committee (n.) ศาลเตี้ย See also: กลุ่มคนลงโทษผู้กระทำผิดโดยพลการ (โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย)
English-Thai: HOPE Dictionary
vigilance(วิจ'จะเลินซฺ) n. ความระมัดระวัง,การนอนไม่หลับ, Syn. caution
English-Thai: Nontri Dictionary
vigilance(n) ความระมัดระวัง,การเฝ้าดู,การเฝ้ายาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vigilanceความเอาใจใส่, ความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง
And as we recognize the sacrifice of this man we must remember that vigilance is the price of safety.และเราจำได้ ว่าการเสียสละของชายคนนี้... เราต้องจงจำไว้ว่าความระมัดระวังคือราคาของความปลอดภัย
Her vigilance has kept you both alive.การเฝ้าระวังของเขาช่วยให้คุณ ทั้งคู่ปลอดภัยนี่นา
Number one thing, vigilance equals safety.ข้อที่หนึ่ง ความระมัดระวังเทียบเท่ากับความปลอดภัย
I'm the one who told Vigilance about him in the first place.ผมเป็นคนบอกกลุ่ม วิจิแลนซ์ เกี่ยวกับเขาในครั้งแรก
"Eternal vigilance is the price of liberty".อีเทอร์นอล วิจิแลนซ์ คือราคาของเสรีภาพ
We members of Vigilance value privacy, even if the government doesn't.เรา สมาชิกของวิจิแลนซ์ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่สน
Well, before you do, perhaps you'd like to tell me how it is you manage to keep showing up at Vigilance operations.ก่อนที่จะทำแบบนั้น คุณอาจจะอยากบอกผมว่า คุณทำยังไงถึงได้เข้ามายุ่งกับ
If Vigilance wants a revolution, these may only be the opening shots.ถ้าวิจิแลนซ์ต้องการการปฏิวัติ เรื่องพวกนี้ก็เป็นเพียงแค่การเริ่มต้น
I ain't gonna fall down on my vigilance this time.คราวนี้ฉันจะระวังไม่ให้พลาด
That's hyper vigilance. It's not uncommon in post traumatic stress disorder.มันคืออาการหวาดระแวงขั้นรุนแรง ไม่แปลกหากพบในคนที่ประสบกับอาการเครียด
Of course, Sylvia brought this on herself by her lack of vigilance.ใช่ ซิลเวียหาเรื่องใส่ตัว เพราะว่าเธอขาดความรอบคอบ

vigilance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
居安思危[jū ān sī wēi, ㄐㄩ ㄢ ㄙ ㄨㄟ, 居安思危] vigilance in peace time (成语 saw); while living in peace, make provisions for war
道高一尺,魔高一丈[dào gāo yī chǐ, ㄉㄠˋ ㄍㄠ ㄧ ㄔˇ, mo2 gao1 yi1 zhang4, 道高一尺,魔高一丈] virtue is one foot tall, the devil ten foot (成语 saw); It takes constant vigilance to stave off evil.
戒慎[jiè shèn, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄣˋ, 戒慎] prudence; vigilance
擦亮眼睛[cā liàng yǎn jīng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, 擦亮眼睛] remove the scales from one's eyes; sharpen one's vigilance
戒心[jiè xīn, ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄣ, 戒心] vigilance; wariness
警惕性[jǐng tì xìng, ㄐㄧㄥˇ ㄊㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, 警惕性] vigilance; alertness
警觉[jǐng jué, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄩㄝˊ, 警觉 / 警覺] vigilance

vigilance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴィジランス;ビジランス[, vijiransu ; bijiransu] (n) vigilance
不寝番[ねずばん;ふしんばん, nezuban ; fushinban] (n) sleepless vigil; night watch; vigilance
気が緩ん[きがゆるん, kigayurun] (n) lack of vigilance
特別警戒[とくべつけいかい, tokubetsukeikai] (n) special precautions; special vigilance
自警団[じけいだん, jikeidan] (n) vigilance committee; vigilante corps
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P)

vigilance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเฝ้าระวัง[n. exp.] (kān fao raw) EN: vigilance FR: vigilance [f]
ความระมัดระวัง[n.] (khwām ramat) EN: carefulness ; attention ; caution FR: attention [f] ; précaution [f] ; vigilance [f]
ภาวะคุกคาม[n. exp.] (phāwa khukk) EN: FR: vigilance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vigilance
Back to top