ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verse*, -verse-

verse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verse (n.) ร้อยกรอง See also: โคลงกลอน, บทกวี, คำประพันธ์ Syn. poetry, poem, rhyme Ops. prose
verse (n.) บรรทัดหนึ่งในบทกลอน Syn. line, stanza, quatrain
verse (vi.) แต่งกลอน See also: แต่งบทกวี, ประพันธ์บทกลอน
verse (vt.) แสดงเป็นบทกวี See also: เขียนเป็นคำประพันธ์
verse (adj.) เกี่ยวกับบทกวี See also: เกี่ยวกับคำประพันธ์
versed (adj.) ซึ่งมีประสบการณ์ See also: เชี่ยวชาญ, ชำนาญ Syn. knowledgeable, skilled Ops. unaware, unknowing
English-Thai: HOPE Dictionary
verse(เวิร์ส) n. โคลง,กลอนฉันท์หรือกาพย์,บทกวี,คำประพันธ์ที่เป็นจังหวะ,รูปแบบบทกวี,ตอนสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล. adj. เกี่ยวกับบทกวี. vt. แสดงออกเป็นบทกวี. vi. ทำให้เป็นบทกว', Syn. stanza,poetry
versed(เวิร์สทฺ) adj. มีประสบการณ์,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ., Syn. trained,schooled,practiced
English-Thai: Nontri Dictionary
verse(n) บทกวี,โคลงกลอน
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
verseบทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
versed cosineเวิร์สโคไซน์ [เขียนแทนด้วย covers] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Verse drama, Thaiบทละครร้องไทย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำสร้อย (n.) suffix in verse or poem for euphony
สร้อย (n.) suffix in verse or poem for euphony Syn. คำสร้อย
กลอน (n.) verse See also: poem, poetry Syn. กวีนิพนธ์, ร้อยกรอง
คำประพันธ์ (n.) verse See also: poetry, rhyme, poem Syn. โคลง, ฉันท์, กาพย์, กลอน
คำโคลง (n.) verse See also: poem, poetry, rhyme
ฉันท์ (n.) verse See also: poetry, rhyme, poem Syn. โคลง, กาพย์, กลอน
ร้อยกรอง (n.) verse See also: poem, poetry Syn. คำประพันธ์
oversaw (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ oversee
overseen (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ oversee
oversold (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ oversell
oversold (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ oversell
v (abbr.) ตัวย่อคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร v (เช่น verse, versus, very)
กลบทช้างประสานงา (n.) name of Thai verse
กลอนด้น (n.) unrhymed Thai verse
กลอนลิลิต (n.) a form of Thai verse
กลอนสวด (n.) Thai religious verse See also: hymn
กลอนเสภา (n.) Thai verse
กลับ (v.) reverse See also: turn upside down, turn inside out, invert Syn. พลิก, กลับด้าน
กลับกัน (v.) reverse See also: invert Syn. ตรงข้าม
กลับด้าน (v.) reverse See also: turn upside down, turn inside out, invert Syn. พลิกด้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There should be a verse about them.มันจะต้องมีบทกลอนถึงพลุของเขานะ
But I always recall this verse of a song by RUI.ฉันนึกถึงเพลงของรูอิเสมอๆ
It's a phrase from "Jamon" 6, verse 4มันมาจาก "Jamon" 6 บทที่ 4
Nothing among formal verse compares to shijo, loved by peopleไม่มีอะไรใน โคลงทั่ว ๆ เทียบเท่า กับ Shijo ผู้คนชอบกันมาก
Job 38, verse 11.ยอร์ป บทที่38 ข้อที่ 11
In love, just like I sung one of them songs a while ago and I put a verse in there saying that love hide all fault and make you do things you don't wanna do.มีความรัก \\เหมือนกับฉันเคยร้องเพลงพวกเขา ขณะที่ และฉันใส่โคลงใน \\ความรักที่ซ่อนความผิดพลาดทั้งหมด และทำให้คนทำสิ่งต่างๆ\\ที่ไม่ต้องการทำ.
I just wanted to say I thought your last verse was fantastic.ผมแค่อยากจะบอกว่า ผมว่าท่อนสุดท้ายนั่นวิเศษมาก
"The Acts of the Apostles, chapter 26, verse 18.ในพระคัมภีร์ Aposteles บทที่ 26 วรรค 18
Genesis chapter 9, verse 6.กำเนิดบทที่9 ช่วงที่6
The Koran... chapter 66 verse 6.คัมภีร์กุรอ่าน บทที่ 66 บรรทัดที่ 6
I'm a psychologist, and the reason I'm talking to you is that every time the FBI agent I work with asked you a question, you spouted Shakespearean verse at him.ผมเป็นนักจิตวิทยา และเหตุผลที่ผมต้องมา คุยกับคุณคือในทุกครั้ง ที่ทางเจ้าหน้าที่ FBI ที่ผมทำงานด้วย เข้ามาสอบปากคำคุณ
I wrote another verse of "Trouty Mouth."หนูแต่งท่อนใหม่ สำหรับเพลง "ปากปลาเก๋า"

verse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七律[qī lǜ, ㄑㄧ ㄌㄩˋ, 七律] abbr. for 七言律詩|七言律诗, verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, 对联 / 對聯] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway
七言律诗[qī yán lǜ shī, ㄑㄧ ㄧㄢˊ ㄌㄩˋ ㄕ, 七言律诗 / 七言律詩] verse form consisting of 8 lines of 7 syllables, with rhyme on alternate lines; abbr. to 七律
白话诗[bái huà shī, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕ, 白话诗 / 白話詩] free verse in the vernacular
反诗[fǎn shī, ㄈㄢˇ ㄕ, 反诗 / 反詩] verse criticizing officials; satirical verse
散曲[sǎn qǔ, ㄙㄢˇ ㄑㄩˇ, 散曲] verse or song form from Yuan, Ming and Qing
诗稿[shī gǎo, ㄕ ㄍㄠˇ, 诗稿 / 詩稿] verse manuscript
一句[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 一句] a line of verse; a sentence
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
玄奥[xuán ào, ㄒㄩㄢˊ ㄠˋ, 玄奥 / 玄奧] abstruse; profound mystery; the mysteries of the universe
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
逆差[nì chā, ㄋㄧˋ ㄔㄚ, 逆差] adverse trade balance; trade deficit
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
不可知论[bù kě zhī lùn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 不可知论 / 不可知論] agnosticism, the philosophical doctrine that some questions about the universe are in principle unanswerable
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
逆向[nì xiàng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 逆向] backwards; reverse direction
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
[jì, ㄐㄧˋ, 偈] Buddhist hymn; gatha; Buddhist verse
韵律[yùn lǜ, ㄩㄣˋ ㄌㄩˋ, 韵律 / 韻律] cadence; rhythm; rhyme scheme; meter (in verse)
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
反过来[fǎn guo lái, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛ˙ ㄌㄞˊ, 反过来 / 反過來] conversely; in reverse order; in an opposite direction
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
逆定理[nì dìng lǐ, ㄋㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 逆定理] converse theorem (math.)
库仑定律[Kù lún dìng lǜ, ㄎㄨˋ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 库仑定律 / 庫侖定律] Coulomb's law; the inverse square law of electrostatic forces
理神论[lǐ shén lùn, ㄌㄧˇ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 理神论 / 理神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
自然神论[zì rán shén lùn, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 自然神论 / 自然神論] deism, theological theory of God who does not interfere in the Universe
各色各样[gě sè gě yàng, ㄍㄜˇ ㄙㄜˋ ㄍㄜˇ ㄧㄤˋ, 各色各样 / 各色各樣] diverse
兼收并蓄[jiān shōu bìng xù, ㄐㄧㄢ ㄕㄡ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩˋ, 兼收并蓄 / 兼收並蓄] incorporating diverse things; eclectic; all-embrasing
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, 多种 / 多種] many kinds of; multiple; diverse; multi-
繁杂[fán zá, ㄈㄢˊ ㄗㄚˊ, 繁杂 / 繁雜] many; diverse
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, 浩浩] vast; expansive (universe); torrential (floods)
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 一元论 / 一元論] monism, belief that the universe is made of a single substance
可知论[kě zhī lùn, ㄎㄜˇ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, 可知论 / 可知論] gnosticism, the philosophical doctrine that everything about the universe is knowable
乾坤[qián kūn, ㄑㄧㄢˊ ㄎㄨㄣ, 乾坤] Heaven and earth; Yin and Yang; The Universe
日心说[rì xīn shuō, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄛ, 日心说 / 日心說] heliocentric theory; the theory that the sun is at the center of the universe
横贯[héng guàn, ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ, 横贯 / 橫貫] horizontal traverse; to cut across; to cross transversally
反函数[fǎn hán shù, ㄈㄢˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 反函数 / 反函數] inverse function (math.)

verse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一節[いっせつ(P);ひとふし, issetsu (P); hitofushi] (n) a verse (e.g. in the Bible); stanza; paragraph; passage; a joint; section; a tune; note; strain; measure; (P)
作詩[さくし, sakushi] (n,vs) versification; verse making
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P)
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P)
無韻詩[むいんし, muinshi] (n) blank verse
章節[しょうせつ, shousetsu] (n) chapters and sections; chapter and verse
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P)
[こう, kou] (n,n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf,pref) (4) bank
アインシュタイン宇宙[アインシュタインうちゅう, ainshutain uchuu] (n) Einsteinian universe
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P)
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
インヴァース[, inva-su] (n) inverse
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being)
インバース[, inba-su] (n) inverse
インフレーション宇宙[インフレーションうちゅう, infure-shon uchuu] (n) inflationary universe
コンバース[, konba-su] (n) converse
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
トラバース[, toraba-su] (n,vs) traverse
トラバース測量[トラバースそくりょう, toraba-su sokuryou] (n) traverse survey
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P)
バース[, ba-su] (n) (1) berth; (2) verse; (3) birth; (P)
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed)
ぱいおつ;パイオツ[, paiotsu ; paiotsu] (n) (X) (col) tits (trendy inverse of oppai)
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed)
バック[, bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P)
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe)
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
ブラフマン[, burafuman] (n) (See 婆羅門) Bhraman (in Hinduism, the ultimate reality of the universe) (san
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
ユニバース[, yuniba-su] (n) universe; (P)
リバース[, riba-su] (n,vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit
リバースProxy[リバースプロキシ, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy
リバースプロキシ[, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy
リバースプロクシ[, riba-supurokushi] (n) {comp} reverse proxy
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
一句[いっく, ikku] (n) (1) phrase (verse, line); (2) one haiku-poem
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] transverse parity check
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
横断[よこだん, yokodan] transverse
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode
転置を行う[てんちをおこなう, tenchiwookonau] to take the inverse (e.g. of a matrix)
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping
逆フーリェ変換[ぎゃくふーりぇへんかん, gyakufu-riehenkan] inverse fourier transform
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping

verse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza FR: strophe [f] ; couplet [m]
บทกวี[n.] (botkawī) EN: poetry ; poem ; verse FR: poésie [f] ; poème [m]
บท-[pref.] (bottha-) EN: chapter ; article ; verse ; stanza FR:
บทมาลย์[n.] (botthamān) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza chapter FR:
บทเรศ[n.] (bottharēt) EN: words of a song ; book ; libretto ; paragraph of verse ; stanza ; chapter, FR:
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line) ; Thai versification (in which one stanza contains sixteen words or syllables) FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem ; type of Thai versification (with metrical composition derived from India) ; metrical composition FR: verset [m]
ฉันท-[pref.] (chantha-) EN: verse ; poem FR: verset [m]
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fon tok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; dracher (Belg.) ; il pleut à verse ; il tombe des cordes ; il pleut très fort
อินทรวิเชียรฉันท์[n. exp.] (inthrawichī) EN: verse form (consisting of eleven syllables per line) FR:
กาล[n.] (kān) EN: verse ; poetry FR:
กาพย์ยานี[n.] (kāp yānī) EN: [a type of Thai metrical verse with eleven words or syllables] FR:
กวีนิพนธ์[n.] (kawīniphon) EN: poetry ; poem ; verse FR: poésie [f]
คำกลอน[n.] (khamkløn) EN: poem ; verse ; poetry ; rhyme FR: poème [m] ; poésie [f]
คำประพันธ์[n. exp.] (kham prapha) EN: verse ; poetry ; rhyme ; poem ; poetical writing FR: poésie [f]
คาถา[n.] (khāthā) EN: religious verse ; stanza of 4 half-lines FR:
โคลง[n.] (khlōng) EN: poem ; verse FR: poème [m] ; vers [m] ; poésie [f]
กลอน[n.] (kløn) EN: rhyme ; poem ; verse FR: rime [f] ; poème [m] ; vers [m]
กลอนด้น[n.] (kløndon) EN: unrhymed Thai verse ; free verse ; extemporaneous verse FR:
กลอนลิลิต[n.] (klønlilit) EN: Thai verse FR:
กลอนเปล่า[n. exp.] (kløn plāo) EN: prose poem ; blank verse FR:
กลอนสวด[n.] (klønsūat) EN: Thai religious verse ; hymn FR:
กลบท[n.] (konlabot) EN: concrete poetry ; ciphered verse ; Thai jingle FR:
ลิลิต[n.] (lilit) EN: mixed poetical composition ; [kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet ]  FR:
นิกเขปบท[n.] (nikkhēpabot) EN: verse of summary ; words of summary ; thesis ; passage set up for detailed treatment in a discourse ; saying quoted for discoursing ; discourse-opening verse FR:
นิทานคำกลอน[n. exp.] (nithān kham) EN: tale in verse FR:
พากย์โขน[X] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet (on the stage while the show is proceeding) ; recitative accompanying a traditional mask play FR:
ร่าย[n.] (rāi) EN: verse form FR:
ร้อยกรอง[n.] (røikrøng) EN: verse ; poem ; poetry FR: poésie [f] ; vers [mpl] ; versification poétique [f]
รอบรู้[v.] (røprū) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
รอบรู้[adj.] (røprū) EN: omniscient ; well-read ; well-informed FR: cultivé ; érudit ; instruit ; docte (litt.) ; versé (litt.) ; calé (fam.) ;
โศลก[n.] (salōk) EN: stanza ; verse FR:
เสภา[n.] (sēphā) EN: Thai verse ; song recital FR:
สิโลก[n.] (silōk) EN: stanza ; verse FR:
เอากลับกัน[v. exp.] (ao klapkan) EN: FR: intervertir ; inverser
เอาน้ำมันไปราดกองไฟ[v. exp.] (ao nāmman p) EN: FR: verser de l'huile sur le feu ; jeter de l'huile sur le feu ; mettre de l'huile sur le feu
อัตราส่วนผกผัน[n. exp.] (attrāsūan p) EN: inverse ratio FR:
บ้าจี้[adj.] (bājī) EN: very ticklish ; oversensitive to tickles FR: très chatouilleux
บ้ากาม[adj.] (bā kām) EN: sex-crazed ; sex-mad ; oversexed FR: plein de désir sexuel ; à tendances sexuelles exagérées ; fou de sexe
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile

verse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vers {m} | Verse
Beeinträchtigung {f}adverse effect
Ersitzung {f}adverse procession
Missgeschick {n}adverse fate
widrig {adj} | widriger | am widrigsten | widrige Windeadverse | more adverse | most adverse | adverse winds
Poesiealbum {n}album of verses
abgeneigt {adj} | abgeneigt sein, etw. zu tun | einer Sache abgeneigt seinaverse | to be averse from doing sth. | to be averse to (from) sth.
Brandfleck {m}; versengte Stelle; verbrannte Stellescorch mark
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Verseuchung {f} | Verseuchungen
strittig; umstritten; kontrovers {adj} | strittiger; umstrittener; kontroverser | am strittigsten; am umstrittensten; am kontroversestencontroversial | more controversial | most controversial
Kontroverse {f} | Kontroversen
Copyright {n} | mit einem Copyright versehenCopyright | copyrighted
Datumsstempel {m} | mit einem Datumsstempel versehendate stamp | to date stamp
Aufregung {f} | in Aufregung versetzendither | to throw into a dither; be all of a dither; be in a dither
divers {adj}various; miscellaneous; diverse
Verschiedenheit {f}diverseness
mannigfaltig; abwechslungsreich {adj}diverse
verschieden; ungleich {adj}diverse
verschieden {adv}diversely
Umwelt {f} | auf Kosten der Umwelt | verseuchte Umweltenvironment | at the expense of the environment | contaminated environment
Übel {n} | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe
Öse {f} | mit Ösen verseheneyelet | eyed
Einzugstraversenkühlung {f} [techn.]feed traverse cooling
Schlauch {m} | mit Schlauch versehenflexible tube | tubed
Querflöte {f}transverse flute
Trichter {m} | mit einem Trichter versehenfunnel | funneled
Schlag {m} | jdn. einen Schlag versetzenwhack | to give sb. a whack
Schwingachse {f} | mit Schwingachse versehenindependent axle | swing-axled
Inverse {f} [math.]inverse
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover
Monogramm {n} | mit Monogramm versehen | mit Monogramm versehendmonogram | monogrammed | monogramming
Überseeverkehr {m}oversea traffic
Auslandsüberweisung {f}overseas bank transfer
überempfindlich {adj} | überempfindlicher | am überempfindlichstenoversensitive | more oversensitive | most oversensitive
Versehen {n} | aus Versehen; versehentlich | kleines Versehenoversight | by mistake | slip-up
pervers {adv} | pervers veranlagt seinperversely | to be a pervert
Pervertierung {f}perverseness
Scheibenfilter {m} [techn.]planar array filter; transverse monolith filter
proportional {adj} | umgekehrt proportional (zu)proportional; proportionate | in inverse proportion; in inverse ratio (to)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verse
Back to top