ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

variableness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *variableness*, -variableness-

variableness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
variableness (n.) การเปลี่ยนแปลง See also: การผันแปร

variableness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unveränderlichkeit {f}invariableness
Veränderlichkeit {f}variableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า variableness
Back to top