ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ventifact

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ventifact*, -ventifact-

ventifact ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ventifact (n.) หินที่เกิดจากการทับถมของทรายที่พัดมากับลม See also: แร่หิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ventifact
Back to top