ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vulva

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vulva*, -vulva-

vulva ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vulva (n.) ปากช่องคลอด
vulval (adj.) เกี่ยวกับแคมช่องคลอด
vulvar (adj.) เกี่ยวกับแคมช่องคลอด
English-Thai: HOPE Dictionary
vulva(วัล'วะ) n. แคมช่องคลอด., See also: vulval adj. vulvur adj. vulviform adj. vulvate adj. pl. vulvae,vulvas
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vulvaโยนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vulvaอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]
Vulvar diseasesโรคอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกของสตรี [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even-- even saying the word vulva feels transgressive.แม้จะพูดเป็นคำพูด ความรู้ของรสชาติของสวรรค์
Have you considered your vulva?พิจารณาของคุณว่าเป็นยังไง
I disregarded myself and my vulva.ที่ปัดความต้องการของตัวเอง และน้องนู๋ฉันด้วย
Do not stigmatize the vulva. That's the whole problem.อย่ามาว่าฉันเรื่องรสชาติของสวรรค์เลย มันคือปัญหาทั้งหมด
It's the word, vulva-- not sexy.มันเป็นคำ,รสชาติของสวรรค์
We lost some ladies at "vulva."เราเสียผู้หญิง ที่ รสชาติของสวรรค์
And also causes erythema, or a reddening in the vulva, which is consistent with more tearing.และยังทำให้เกิดผื่นแดง หรือในช่องคลอดกลายเป็นสีแดง ซึ่งสอดคล้องกันกับ การฉีกขาดเพิ่มขึ้น

vulva ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴道炎[yīn dào yán, ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ, 阴道炎 / 陰道炎] vaginal infection; inflamation of the vulva or vagina; colpitis
阴门[yīn mén, ㄇㄣˊ, 阴门 / 陰門] vagina (med.); vulva; pudenda
女阴[nǚ yīn, ㄋㄩˇ , 女阴 / 女陰] vulva; pudenda
[bī, ㄅㄧ, 屄] vulva

vulva ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
陰門[いんもん, inmon] (n,adj-no) (female) genitalia; vulva
雌珍々[めちんちん, mechinchin] (n,adj-na) (col) (fem) (uk) vulva (child)
食い込み[くいこみ, kuikomi] (n) (vulg) wedgie (to a girl) i.e. pulling up the underwear from the back, driving it into the vulva
われめちゃん[, waremechan] (n) (X) vulva; slit; cunt; vagina; twat
割れ目(P);破れ目;割目(io);破目(io)[われめ, wareme] (n) (1) chasm; interstice; crevice; crack; cleft; split; rift; fissure; (2) (X) (sl) vulva; slit; cunt; vagina; twat; (P)
産卵口[さんらんこう, sanrankou] (n) vulva; vulvae
膣前庭[ちつぜんてい, chitsuzentei] (n) vaginal vestibule; vulvar vestibule

vulva ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อวัยวะเพศ[n. exp.] (awaiyawa ph) EN: sexual organ ; vulva FR: organe sexuel [m] ; organes génitaux [mpl] ; vulve [f]
โยนี[n.] (yōnī) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum ; female genitals FR: vagin [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vulva
Back to top