ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

venally

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *venally*, -venally-

venally ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
venally (adv.) อย่างไม่ซื่อสัตย์ See also: อย่างละโมบ, โดยรับสินบน

venally ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
käuflich {adv}venally
korrupt {adv}venally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า venally
Back to top