ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vociferously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vociferously*, -vociferously-

vociferously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vociferously (adv.) อย่งส่งเสียงเอะอะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจองอแง (adv.) vociferously See also: blubber, noisy, loud, boisterous Syn. งอแง

vociferously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously FR: bruyamment
กระจองอแง[adv.] (krajø-ngø-n) EN: vociferously FR:
อู้[adv.] (ū) EN: loudly ; aloud ; vociferously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vociferously
Back to top