ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viability*, -viability-

viability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viability (n.) ความสามารถมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viabilityความอยู่รอดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I was just about to ask you your opinion of the long-term viability of the euro.เรากำลังจะถามความคิดเห็นคุณน่ะค่ะ เรื่องการใช้สกุลเงินยูโรในระยะยาว
As we speak, the bank is reassessing your financial viability as a mortgage holder, and I think we both know that you fail to meet even the most lenient threshold for continued approval.อย่างที่พูด ธนาคารจะทบทวน สภาพการเงินของคุณ ว่าเป็นผู้ถือจำนอง และฉันคิดว่าเราทั้งสองรู้ว่า
But from the moment we demonstrate the viability of geomagnetic technology...แต่จากช่วงที่เราทำการสาธิต
We've been discussing the viability of a task force to investigate crimes with an anti-Christian connotation.เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องศักยภาพของลูกทีม เพื่อสอบสวนคดีอาชญากรรม กับพวกที่ต้อต้านคริสเตียน
To assess my viability as a potential product stream...เพื่อประเมินความคุ้มค่าของฉัน ในฐานะของผลิตภัณฑ์
All right, the vessels are controlled, but there is no viability here.- ขาดูไม่ดีเลย มีการควบคุมหลอดเลือด แต่ใช้การไม่ได้
To determine long-term viability.ที่จะตัดสินใจในระยะยาวถึงการเอาตัวรอด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viability
Back to top