ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volplane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volplane*, -volplane-

volplane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volplane (vi.) บินร่อนลงมา
volplane (n.) เครื่องบินที่ดับเครื่องยนต์แล้วบินร่อนลงมา See also: เครื่องร่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
volplane(วอล'เพลน) vi. บินร่อน

volplane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑走[かっそう, kassou] (n,vs) glide; volplane; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volplane
Back to top