ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vineyardist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vineyardist*, -vineyardist-

vineyardist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vineyardist (n.) ผู้ปลูกองุ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vineyardist
Back to top