ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vagal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vagal*, -vagal-

vagal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vagal (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับ vagus nerve
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vasovagal is the likely culprit.ความดันกับความเครียด

vagal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vagal {adj} [anat.]vagal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vagal
Back to top