ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vinic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vinic*, -vinic-

vinic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vinic (adj.) เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinicultural (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการปลูกองุ่น Syn. viticultural
viniculture (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น Syn. viticulture
viniculturist (n.) ผู้ศึกษาการปลูกองุ่น Syn. viticulturist
English-Thai: HOPE Dictionary
vinic(ไว'นิค,วิน'นิค) adj. เกี่ยวกับเหล้าองุ่น,มาจากหรือพบในเหล้าองุ่น
viniculture(วิน'นะคัลเชอะ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น., See also: vinicultural adj. viniculturist n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vinic
Back to top