ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volitional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volitional*, -volitional-

volitional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volitional (adj.) เกี่ยวกับความตั้งใจ See also: ซึ่งเป็นความประสงค์
volitionally (adv.) อย่างตั้งใจ See also: อย่างปรารถนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
volitional-สัญเจตนา, -ความจงใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

volitional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
意志未来[いしみらい, ishimirai] (n) {ling} volitional future
ようが[, youga] (exp) (volitional form of verb + ga) regardless of; whether (or not)

volitional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรม[n.] (kam) EN: act ; action ; deed ; performance ; doing ; volitional action ; good and bad volition FR: acte [m] ; action [f]

volitional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
willensmäßig {adv}volitionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volitional
Back to top