ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voluminosity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voluminosity*, -voluminosity-

voluminosity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluminosity (n.) การวัดปริมาตร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voluminosity
Back to top