ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vibrant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vibrant*, -vibrant-

vibrant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vibrant (adj.) ซึ่งมีชีวิตชีวา Syn. exciting, energetic, vigorous
vibrant (adj.) ซึ่งสั่นสะเทือน See also: ซึ่งก้องกังวาน, ซึ่งกระหึ่ม, ซึ่งก้องกังวาน
vibrant (adj.) เจิดจ้า See also: สว่างไสว Syn. brilliant
vibrantly (adv.) อย่างมีชีวิตชีวา Syn. vigorously
English-Thai: HOPE Dictionary
vibrant(ไว'เบรินทฺ) adj. สั่นสะเทือน,ระรัว,กังวาน,ก้องกังวาน,มีชีวิตชีวา,ตื่นเต้น,กระตุ้นจิต. n. เสียงสั่นสะเทือน,เสียงกังวาน., See also: vibrancy,vibrance n. vibrantly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
vibrant(adj) สั่นสะเทือน,สั่น,กังวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And typically institutions that are vibrant and have a lot of power will specify that role in some sense as a list of virtues.ตามปรกติแล้ว สถาบันที่กำลังมีพลวัต และมีอำนาจมากจะกำหนดบทบาทนั้น เหมือนกับมันเป็นคุณธรรมชุดหนึ่ง
And you thought you married a vibrant woman in her prime,and instead,you got a wife who's.คุณคิดว่าคุณได้แต่งกับหญิงแจ่มแจ๋ว แต่ที่จริงแล้วคุณแต่งกับ...
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา
Till one day I finally realized that is crazy... 'cause a true friend would want you to be your most beautiful, vibrant self.จนถึงวันนึง ฉันก็คิดได้ว่านี่มันบ้าชัดๆ เพราะเพื่อนแท้น่ะย่อมอยากให้เธอ สวยที่สุด เจิดจ้าที่สุด
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน
But my dream is to see this orchestra vibrant again... adored by people as it once was.แต่ฝันของฉันก็คือเห็นวงนี้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง เป็นวงที่ใครๆก็ชื่นชมอย่างที่มันเคยเป็น
Yu Mi, you have such a vibrant personality.ยูมิ เธอช่างมีบุคลิกที่มีชีวิตชีวาดีจริงๆ
And I am here to tell you that you are a vibrant young woman full of life and beauty.และผมจะบอกคุณว่า คุณยังดูไม่แก่เลย - .. เต็มไปด้วยชีวิตและสวยงาม
You have earned the distinction of being the best trained, best prepared police officers in the world, ready to serve and protect the most vibrant city in the world, where every day brings a responsibility to keep all New Yorkers safe... safe from crime..ที่พวกคุณได้มาจาก การฝึกฝนอย่างดีเยี่ยม หลักสูตรการฝึกตำรวจที่ดีที่สุดในโลก พร้อมออกตรวจตราดูแล
I love how vibrant you are, how alive...ผมชอบความมีชีวิตชีวา อย่างที่คุณเป็น ชีวิต...
I think I intimidated him with my vibrant sexuality. I just want someone who loves me for me!ฉันคิดว่าฉันทำให้เขากลัว เพราะฉันเร่าร้อนเกินไป ฉันแค่ต้องการใครซักคนที่รักฉัน
Dong Joo said this does not have vibrant colours.ดงจูบอกว่า ที่นี่มันดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวา

vibrant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢势 / 歡勢] lively; full of vigor; vibrant; spirited
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, 欢实 / 歡實] lively; full of vigor; vibrant; spirited

vibrant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P)
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P)

vibrant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kraftvoll {adv}vibrantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vibrant
Back to top