ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verisimilitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verisimilitude*, -verisimilitude-

verisimilitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verisimilitude (n.) ความคล้ายกัน See also: สิ่งที่น่าเป็นจริง Syn. appearance, plausibility, likelihood, likelihood, truth Ops. implausibility, unbelievability
English-Thai: HOPE Dictionary
verisimilitude(เวริซิมิล'ลิทิวดฺ) n. ความคล้ายกัน,ลักษณะน่าจะเป็นความจริง,ความเป็นไปได้,สิ่งที่ดูเหมือนเป็นของจริง,เรื่องหรือข้อความที่ดูเหมือนเป็นความจริง.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
verisimilitudeความละม้ายจริง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verisimilitude
Back to top