ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veritably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veritably*, -veritably-

veritably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veritably (adv.) อย่างเป็นจริง Syn. really

veritably ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachweisbar {adv}veritably

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veritably
Back to top