ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voluptuousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voluptuousness*, -voluptuousness-

voluptuousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluptuousness (n.) การมีกิเลสมาก Syn. enjoyment, feeling, sensuality, lewdness
English-Thai: Nontri Dictionary
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม

voluptuousness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
艳色[yàn sè, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ, 艳色 / 艷色] beauty; glamor; voluptuousness

voluptuousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion FR: désir sexuel [m]

voluptuousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wollust {f}voluptuousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voluptuousness
Back to top