ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

victualler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *victualler*, -victualler-

victualler ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
victualler (n.) ผู้จัดเสบียงอาหาร Syn. innkeeper
English-Thai: HOPE Dictionary
victualler(วิท'ทะเลอะ) n. ผู้จัดเสบียงอาหาร,เรือเสบียง,ผู้จัดการโรงแรมหรือร้านเครื่องดื่ม.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า victualler
Back to top