ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vineyard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vineyard*, -vineyard-

vineyard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vineyard (n.) ไร่องุ่น See also: สวนองุ่น Syn. grapesvines
vineyarded (adj.) เกี่ยวกับไร่องุ่น
vineyardist (n.) ผู้ปลูกองุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
vineyard(วิน'เยิร์ด) n. ไม่องุ่น,สวนองุ่น,ที่เพาะเลี้ยงองุ่น,วงการ
English-Thai: Nontri Dictionary
vineyard(n) ไร่องุ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nantucket Ferries to Amity, Martha's Vineyard and Nantucket islands.เรือเฟอร์รี่นันตัคเก็ต... มายังอามิตี้มาร์ธ่า วินยาร์ด เเละเกาะนันตัคเก็ต
I've made an investment in a tasty little vineyard in France.ฉันลงทุนทำธุรกิจไวน์ที่เมืองเล็ก ๆ ในฝรั่งเศส
From my vineyard in piedmont.จากไร่องุ่นผมที่เพียดมอนต์
Well, I did have a client who owned a vineyard in Napa.ฉันเคยมีลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของสวนไวน์ที่นาปา
This vineyard belonged to my parents.ไร่ที่นี้เป็นของ พ่อแม่ฉัน พวกเค้าหวังให้ฉันดูแลมัน ในสักวัน แต่
We're starting off with the oldest and most beautiful vineyard in all of Veneto.เราจะเริ่มจากไร่องุ่นที่เก่าที่สุด สวยที่สุดใน เวเรเนโต้
I mean, we're gonna go to the oldest, the most beautiful vineyard around.ผมหมายถึง เราจะไปไร่องุ่นที่เก่าสุด สวยสุดในบริเวณรอบๆนี้
I thought if I made Joy think it meant something to me, she'd give me the vineyard in Napa.ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหล่ะคะ ผมคิดว่าถ้าผมทำให้ จอยคิดว่ามันมีความหมายกับผมมาก
In addition, there is the vineyard in Atella, 40 goats in the hills of Pompeii,นอกจากนี้ยังมี ไร่องุ่นใน Atella, 40 แพะในภูเขา ของปอมเปอี
His brother's got a vineyard.น้องชายเขาทำไร่องุ่นที่นั้น
Yes, that's right. I work at the Verne vineyard.ใช่ที่เหมาะสม ทำงาน l ที่ไร่องุ่นเวิร์น
Hindley, don't... a land of bread and vineyards. "'ฮินด์ลีย์ อย่าซี แผ่นดินที่มีขนมปังและสวนองุ่น"

vineyard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
葡萄园[pú táo yuán, ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 葡萄园 / 葡萄園] vineyard

vineyard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
葡萄園[ぶどうえん, budouen] (n) vineyard
葡萄畑[ぶどうばたけ, budoubatake] (n) vineyard

vineyard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไร่องุ่น[n. exp.] (rai a-ngun) EN: vineyard FR: vignoble [m] ; vigne [f]

vineyard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weingarten {m}vineyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vineyard
Back to top