ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vice-premier

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vice-premier*, -vice-premier-

vice-premier ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vice-premier (n.) รองนายกรัฐมนตรี
English-Thai: HOPE Dictionary
vice-premier(ไวสฺ'เพรม'เมียร์) n. รองนายกรัฐมนตรี

vice-premier ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副总理[fù zǒng lǐ, ㄈㄨˋ ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, 副总理 / 副總理] vice-premier; vice prime minister; deputy prime minister

vice-premier ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รองนายกรัฐมนตรี = รองนายกฯ[n.] (røng nāyokr) EN: Deputy Prime Minister FR: vice-premier ministre [m]
รองรัฐมนตรี[n.] (røng rattha) EN: vice-minister ; deputy minister FR: vice-premier ministre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vice-premier
Back to top