ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vote

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vote*, -vote-

vote ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vote (n.) การลงคะแนนเสียง See also: การออกเสียง Syn. polling, referendum
vote (vt.) ลงคะแนน See also: ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
vote (vi.) ลงคะแนน See also: ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง
vote (n.) ผู้ที่มีสิทธิออกเสียง
vote (n.) จำนวนคะแนนเสียง Syn. poll
vote (n.) สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง Syn. franchise, suffrage
vote (vt.) เสนอแนะ
vote against (phrv.) คัดค้าน See also: ออกเสียงคัดค้าน
vote down (phrv.) (ออกเสียง) ทำให้แพ้
vote in (phrv.) เลือกตั้ง See also: ออกเสียงเลือกตั้ง
vote of confidence (idm.) ผลการสำรวจที่แสดงฐานคะแนนเสียง
vote of thanks (idm.) การพูดแสดงความขอบคุณให้กับผู้พูด See also: การพูดเพื่อให้ผู้ฟังแสดงความขอบคุณ ปรบมือให้ผู้พูด
vote onto (phrv.) ออกเสียงเลือก (ให้เป็นผู้ทำงานให้กลุ่ม)
vote through (phrv.) ออกเสียงให้ผ่าน See also: ลงคะแนนเสียงผ่าน, ยอมให้ผ่าน
vote with (phrv.) ออกเสียงเหมือน See also: ลงคะแนนให้ (บางคน / บางกลุ่ม) เหมือนกับ
voteable (adj.) ซึ่งมีสิทธิออกเสียง Syn. votable
voter (n.) ผู้ออกเสียง See also: ผู้ลงคะแนนเสียง Syn. electorate, elector
English-Thai: HOPE Dictionary
vote(โวทฺ) n. การออกเสียง,การเลือกตั้ง,คะแนนเสียง,บัตรคะแนนเสียง,สิทธิการออกเสียง,จำนวนคะแนนเสียง,มติ vt.,vt. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง,เลือกตั้ง,ลงมติ,เสนอ
voteable(โว'ทะเบิล) adj. =votable
voter(โว'เทอะ) n. ผู้ลงคะแนนเสียง, ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
vote(vi,vt) ลงคะแนนเสียง,ลงมติ,เลือกตั้ง
voter(n) ผู้ลงคะแนนเสียง,ผู้เลือกตั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vote๑. การออกเสียงลงคะแนน๒. การลงมติ, การออกเสียงลงมติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vote of confidenceการลงมติไว้วางใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
voterผู้ออกเสียงลงคะแนน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คะแนนเสียง (n.) vote See also: ballot
มีมติ (v.) vote See also: come to / reach the conclusion, resolve Syn. ลงความเห็น
ลงคะแนน (v.) vote See also: elect, ballot
ลงบัตร (v.) vote See also: elect, ballot Syn. ลงคะแนน
ลงมติ (v.) vote See also: cast one´s vote, decide or determine by vote Syn. โหวต, โหวตเสียง, ลงความเห็น
ออกเสียง (v.) vote See also: elect, choose, select Syn. ลงคะแนน
เลือกตั้ง (v.) vote See also: cast one´s vote, elect, opt Syn. ลงคะแนน, ลงคะแนนเสียง, ออกเสียง, เลือก
เสียง (n.) vote See also: ballot Syn. คะแนนเสียง
โหวต (v.) vote Syn. ลงมติ, ลงคะแนนเสียง
โหวตเสียง (v.) vote See also: cast one´s vote, elect Syn. โหวต, ลงมติ
ลงคะแนนเสียง (v.) vote for See also: elect, cast one´s vote, ballot, opt Syn. ลงคะแนน, โหวต
กัลปนา (v.) devote See also: offer
ขายสิทธิ์ขายเสียง (v.) sell votes Ops. ซื้อเสียง
ขายเสียง (v.) sell votes Syn. ขายสิทธิ์ขายเสียง Ops. ซื้อเสียง
คะแนนเสียงข้างน้อย (n.) minority vote Syn. เสียงส่วนน้อย Ops. คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่
คะแนนเสียงข้างมาก (n.) majority vote Syn. เสียงส่วนใหญ่ Ops. คะแนนเสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย
ซื้อเสียง (v.) buy votes
นับคะแนน (v.) count votes
สละเวลา (v.) devote time See also: spend time, give time to
อุทิศตัว (v.) devote oneself to See also: direct oneself to
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who are you going to vote for?คุณจะลงคะแนนให้ใครหรือ
So, don't forget to voteดังนั้นอย่าลืมไปลงคะแนนเสียงล่ะ
We voted by show of handsพวกเราออกเสียงโดยการยกมือ
He devoted his life to the study of scienceเขาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can, well, discuss it first, then vote on it. That's, of course... that's one way.เราสามารถดีหารือเกี่ยวกับมันเป็นครั้งแรกแล้วลงคะแนนให้กับมัน ที่แน่นอน ...
And, well, we can vote on it right now.และดีที่เราสามารถลงคะแนนได้ในขณะนี้
OK. Then I think that you know that we have a first-degree murder charge here, and if we vote the accused guilty, we've got to send him to the chair.ตกลง แล้วผมคิดว่าคุณรู้ว่าเรามีค่าใช้จ่ายฆาตกรรมครั้งแรกองศาที่นี่
I want you eleven men to... vote by secret written ballot.ฉันต้องการให้คุณสิบเอ็ดคน ... โหวตโดยการลงคะแนนลับเขียน
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ...
The vote is ten to two. I'm talking!การออกเสียงลงคะแนนเป็น 10-2 ผมพูด!
Mr Foreman, I'd like to change my vote to not guilty.นายหัวหน้าฉันต้องการที่จะเปลี่ยนคะแนนของฉันจะไม่มีความผิด
The vote is nine to three in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 9-3 ในความโปรดปรานของความผิด
Another vote called for.เสียงเรียกร้องให้อีก
Pardon. I vote not guilty.การให้อภัย ผมออกเสียงลงคะแนนไม่ผิด
The vote is eight to four in favour of guilty.การออกเสียงลงคะแนนเป็น 8-4 ในความโปรดปรานของความผิด
Oh, that's me. I vote guilty. Two?โอ้ที่ฉัน ผมลงคะแนนผิด สอง?

vote ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任投票[bù xìn rèn tóu piào, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 不信任投票] vote of no-confidence
致辞[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, 致辞 / 致辭] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词
铭谢[míng xiè, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄝˋ, 铭谢 / 銘謝] to express gratitude (esp. in public); vote of thanks; also written 鳴謝|鸣谢
鸣谢[míng xiè, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄝˋ, 鸣谢 / 鳴謝] to express gratitude (esp. in public); vote of thanks
可决票[kě jué piào, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄠˋ, 可决票 / 可決票] affirmative vote
赞成票[zàn chéng piào, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ, 赞成票 / 贊成票] approval; affirmative vote
[piào, ㄆㄧㄠˋ, 票] bank note; ticket; a vote
白票[bái piào, ㄅㄞˊ ㄆㄧㄠˋ, 白票] blank vote; abstention
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, 拉票] campaign for votes; ask voters for support
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ, 专注 / 專注] concentrated; single-mindedly devoted to
表决[biǎo jué, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, 表决 / 表決] decide by vote; vote
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, 支持度] degree of support; percentage of vote
忠诚[zhōng chéng, ㄓㄨㄥ ㄔㄥˊ, 忠诚 / 忠誠] devoted; fidelity; loyal; loyalty
提前投票[tí qián tóu piào, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 提前投票] early vote
正式投票[zhèng shì tóu piào, ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 正式投票] formal vote
全票[quán piào, ㄑㄩㄢˊ ㄆㄧㄠˋ, 全票] full-priced ticket; by unanimous vote
忠心耿耿[zhōng xīn gěng gěng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄍㄥˇ ㄍㄥˇ, 忠心耿耿] loyal and devoted (成语 saw); faithful and true
独立选民[dú lì xuǎn mín, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ, 独立选民 / 獨立選民] independent voter
并蒂莲[bìng dì lián, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄢˊ, 并蒂莲 / 並蒂蓮] lit. twin lotus flowers on one stalk; fig. a devoted married couple
投了票[tóu le piào, ㄊㄡˊ ㄌㄜ˙ ㄆㄧㄠˋ, 投了票] past tense of to vote
得票率[dé piào lǜ, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 得票率] percentage of votes obtained
投票站[tóu piào zhàn, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄓㄢˋ, 投票站] polling station (for a vote)
投票率[tóu piào lǜ, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 投票率] proportion of vote; turnout in election
合格[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, 合格] qualified; eligible (voter)
公民表决[gōng mín biǎo jué, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, 公民表决 / 公民表決] referendum; decided by public vote
投票权[tóu piào quán, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄑㄩㄢˊ, 投票权 / 投票權] suffrage; right to vote
得票[dé piào, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ, 得票] vote-getting
选民[xuǎn mín, ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ, 选民 / 選民] voter
选民参加率[xuǎn mín cān jiā lǜ, ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄘㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄩˋ, 选民参加率 / 選民參加率] voter participation rate
选民投票登记卡[xuǎn mín tóu piào dēng jì kǎ, ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄥ ㄐㄧˋ ㄎㄚˇ, 选民投票登记卡 / 選民投票登記卡] voter registration card
选民登记[xuǎn mín dēng jì, ㄒㄩㄢˇ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄥ ㄐㄧˋ, 选民登记 / 選民登記] voter registration
致力[zhì lì, ㄓˋ ㄌㄧˋ, 致力] work for; devote one's efforts to

vote ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャスティングボート;キャスチングボート[, kyasuteingubo-to ; kyasuchingubo-to] (n) casting vote
一国一票[いっこくいっぴょう, ikkokuippyou] (n) one vote per nation
不信任決議[ふしんにんけつぎ, fushinninketsugi] (n) censure vote
信任投票[しんにんとうひょう, shinnintouhyou] (n) vote of confidence
信任票[しんにんひょう, shinninhyou] (n) vote of confidence
反対投票[はんたいとうひょう, hantaitouhyou] (n) dissenting vote; vote of opposition; negative vote; blackballing
堂々巡り;堂堂巡り;堂々回り;堂堂回り[どうどうめぐり, doudoumeguri] (n,vs) going around in circles; circling a temple; roll-call vote
株主投票[かぶぬしとうひょう, kabunushitouhyou] (n) shareholder vote
決定投票[けっていとうひょう, ketteitouhyou] (n) casting vote
非拘束名簿式比例代表制[ひこうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, hikousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) (See 拘束名簿式比例代表制) proportional representation system in which both party and individual votes are cast, seats are distributed amongst parties by proportion of vote obtained, and candidates are elected in descending order of number of votes obtained
首相公選制[しゅしょうこうせんせい, shushoukousensei] (n) system allowing for election of the prime minister by popular vote
首相指名選挙[しゅしょうしめいせんきょ, shushoushimeisenkyo] (exp,n) vote by the Diet to appoint the prime minister
ストローボート[, sutoro-bo-to] (n) {comp} straw vote; straw ballot
ローラー族[ローラーぞく, ro-ra-zoku] (n) people devoted to inline rollerskating
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down
一票[いっぴょう, ippyou] (n) ballot; vote; (P)
一般投票[いっぱんとうひょう, ippantouhyou] (n) referendum; popular vote; plebiscite
七衆[しちしゅ, shichishu] (n) seven orders of Buddhist disciples (monks, nuns, probationary nuns, male novices, female novices, male lay devotees, female lay devotees)
仕事の虫[しごとのむし, shigotonomushi] (n) workaholic; person who is totally devoted to his work
仕事一途[しごといちず, shigotoichizu] (n,adj-na,adj-no) singlemindedly devoted to work
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer
信士[しんじ;しんし, shinji ; shinshi] (n) (1) {Buddh} male lay devotee; (2) title affixed to man's posthumous Buddhist name; (3) (しんし only) (arch) believer
信奉者[しんぽうしゃ, shinpousha] (n) adherent; devotee; believer
信女[しんにょ, shinnyo] (n) (1) {Buddh} female lay devotee; (2) title affixed to woman's posthumous Buddhist name
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P)
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees)
回転窓[かいてんまど, kaitenmado] (n) pivoted window
固定票[こていひょう, koteihyou] (n) solid (an assured, a safe) vote; solid (assured) support
国民不在[こくみんふざい, kokuminfuzai] (exp) out of touch with the voters; indifferent to the concerns of the people
奥さん孝行[おくさんこうこう, okusankoukou] (n) devoted to one's wife
女房孝行[にょうぼうこうこう, nyouboukoukou] (n,adj-no) being devoted to one's wife; uxorious
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P)
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P)
専らにする[もっぱらにする, mopparanisuru] (exp,vs-i) (1) devote oneself to; (2) to do as one pleases; to act selfishly
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストローボート[すとろーぼーと, sutoro-bo-to] straw vote, straw ballot

vote ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัตรเลือกตั้ง[n. exp.] (bat leūakta) EN: ballot ; ballot paper ; donkey vote FR: bulletin de vote [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long kh) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรออกเสียง[n. exp.] (bat øksīeng) EN: ballot paper FR: bulletin de vote [m]
บัตรเสีย[n. exp.] (bat sīa) EN: voided ballot ; voided ballot paper ; spoilt ballot ; spoiled ballot ; invalid ballot ; wasted votes FR: bulletin de vote nul [m] ; bulletin nul [m] ; bulletin de vote non valable [m] ; bulletin non valable [m]
ใช้สิทธิเลือกตั้ง[v. exp.] (chai sitthi) EN: exercise one's right of vote FR: exercer son droit de vote
กรรมการนับคะแนน[n. exp.] (kammakān na) EN: FR: assesseur du bureau de vote [m] ; assesseur [m]
การลงคะแนนเสียงของประชาชน[n. exp.] (kān long kh) EN: popular vote FR:
การลงมติ[n.] (kān long ma) EN: vote ; voting FR:
การลงมติไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān long ma) EN: vote of no confidence ; motion of no confidence FR: vote de défiance [m]
การลงมติไว้วางใจ[n. exp.] (kān long ma) EN: vote of confidence FR: vote de confiance [m]
การออกเสียงลงคะแนน[n. exp.] (kān øksīeng) EN: FR: vote [m]
การสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนที่เพิ่งลงคะแนนเสร็จสด ๆ ร้อน ๆ[xp] (kān samrūat) EN: exit poll FR: sondage effectué à la sortie des bureaux de vote [m]
การโหวต[n.] (kān wōt) EN: vote FR: vote [m]
ขายเสียง[v. exp.] (khāi sīeng) EN: sell one's vote FR:
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
คะแนนเสียง[n.] (khanaēnsīen) EN: vote ; ballot FR: vote [m] ; scrutin [m]
คะแนนเสียงข้างมาก[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: majority vote FR:
คะแนนเสียงข้างน้อย[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: minority vote FR:
คะแนนเสียงคัดค้าน[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: vote against FR:
คะแนนเสียงสนับสนุน[n. exp.] (khanaēnsīen) EN: vote in favour FR:
คะแนนสูสี[X] (khanaēn sūs) EN: close vote ; close in points ; about even in points FR:
คัดเลือก[v.] (khatleūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; assort FR: choisir ; sélectionner ; opter pour ; voter
เลือก[v.] (leūak) EN: choose ; pick out ; select ; vote ; elect ; opt FR: choisir ; sélectionner ; voter ; élire ; désigner ; préférer ; opter
ลงบัตร[v. exp.] (long bat) EN: ballot ; vote FR:
ลงคะแนน[v. exp.] (long khanaē) EN: vote ; ballot ; elect ; cast a ballot FR: voter ; élire ; exprimer son suffrage
ลงคะแนนเลือกตั้ง[v. exp.] (long khanaē) EN: vote ; ballot FR: voter
ลงคะแนนเสียง[v. exp.] (long khanaē) EN: vote for ; elect ; cast one's vote ; ballot ; opt FR: voter pour ; élire ; choisir
ลงคะแนนเสียงให้...[v. exp.] (long khanaē) EN: vote for … FR: voter pour …
ลงมติ[v. exp.] (long mati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision FR: approuver une résolution
ลงมติผ่าน[v. exp.] (long mati p) EN: vote for the passing of FR:
ไม่เลือกใคร[v. exp.] (mai leūak k) EN: cast a blank vote FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
ไม่ลงคะแนน[v. exp.] (mai long kh) EN: cast a blank vote FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
มีมติ[v. exp.] (mī mati) EN: vote FR:
หน่วยเลือกตั้ง[n. exp.] (nūay leūakt) EN: polling station ; polling place FR: bureau de vote [m]
ออกเสียง[v.] (øksīeng) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot ; voice one's opinion FR: voter ; voter à voix haute
ออกเสียงเลือกตั้ง[v.] (øksīeng leū) EN: vote ; vote by voice; cast a ballot FR: voter ; voter à voix haute
ออกเสียงลงคะแนน[v. exp.] (øksīeng lon) EN: vote FR: voter
ผู้ออกเสียง[n.] (phū øksīeng) EN: voter ; vote cast FR: électeur [m] ; électrice [f] ; votant [m] ; votante [f]
เสียง[n.] (sīeng = sie) EN: vote ; ballot FR: voix [f] ; vote [m]
เสียงชี้ขาด[n. exp.] (sīeng chīkh) EN: casting vote FR:

vote ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nein {n} | mit Ja oder Nein stimmenno | to vote yes or no; to vote aye or nay [Am.]
Stellvertreterwahl {f}proxy vote
Vertrauensfrage {f} | die Vertrauensfrage stellenquestion of trust; matter of trust | to ask for a vote of confidence
Briefwähler {m}absentee voter
Stimmenfang {m}vote catching
devot {adj} | devoter | am devotestenhumble | more humble | most humble
hingebungsvoll {adj} | hingebungsvoller | am hingebungsvollstendevoted | more devoted | most devoted
treu; ergeben {adj}devoted (to)
Stimmengleichheit {f}equality of votes
hingebungsvoll {adv}devotedly
Lebensaufgabe {f} | sich etw. zur Lebensaufgabe machenlife task | to devote one's life to sth.
Wählerliste {f}register of voters
Gegenstimme {f} | ohne Gegenstimmen angenommenvote against | carried unanimously
Misstrauensvotum {n} | Misstrauensvoten
Vertrauensvotum {n} | Vertrauensvoten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vote
Back to top