ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voluminous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voluminous*, -voluminous-

voluminous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluminous (adj.) มากมาย See also: มหาศาล Syn. immense, massive, tremedous Ops. wee, tiny, small
voluminously (adv.) อย่างมากมาย
voluminousness (n.) ความมากมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
voluminous(วะลิว'มิเนิส) adj. มากมาย,มโหฬาร,เล่นตัว,เรื่องยาว,พูดเสียยืดยาว,พันหลายรอบ, See also: voluminousness n., Syn. prolific,abundant,lavish ###A. deficient
English-Thai: Nontri Dictionary
voluminous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มากมาย,ยืดยาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But that made it no easier to overcome the voluminous love she felt... in her heart for Sir Romulus.แต่นั่นทำให้ยิ่งยากที่จะเอาชนะ ความรักที่เอ่อล้นใน หัวใจของเธอที่มีต่อเซอร์ โรมูลัส เจ้าหญิงรับรู้ได้จากสัญชาติญาณ

voluminous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大著[たいちょ, taicho] (n) voluminous work; bulky volume; masterpiece
嵩張る[かさばる, kasabaru] (v5r,vi) to be bulky; to be unwieldy; to grow voluminous
汪々;汪汪[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) wide and deep (of a body of water); voluminous
浩瀚[こうかん, koukan] (adj-na,n) bulky; voluminous
滔滔;滔々[とうとう, toutou] (adj-na,adj-t) flowing; swift; voluminous
量感[りょうかん, ryoukan] (n) voluminous; massive; bulky

voluminous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewaltigkeit {f}voluminousness
umfangreich {adj}voluminous
umfangreich {adv}voluminously
vielbändig {adv}voluminously
voluminös {adj}voluminous; bulky

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voluminous
Back to top