ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vehicle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vehicle*, -vehicle-

vehicle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vehicle (n.) ยานพาหนะ See also: รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน Syn. converyance, transport
vehicle (n.) สื่อกลาง See also: สื่อนำ, สิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ ความเชื่อหรืออื่นๆ Syn. channel, means, medium
English-Thai: HOPE Dictionary
vehicle(วี'ฮิเคิล) n. พาหนะ,ยานพาหนะ,ล้อเลื่อน,เครื่องมือลำเลียง,สื่อ,สื่อนำ,น้ำยา,น้ำกระสาย,ของเหลวผสมสี,เครื่องมือ.
English-Thai: Nontri Dictionary
vehicle(n) ยวดยาน,สื่อ,พาหนะ,ล้อเลื่อน,น้ำยา,เครื่องมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vehicleยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vehicle ยานพาหนะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตามกฏหมายว่าด้วยรถ ยนต์ เรือตามกฏหมายว่าด้วยเรือไทย และอากาศยานตามกฏหมายว่าด้วยการเดินอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะเบียนรถ (n.) motor vehicle registration See also: car license Syn. ทะเบียนรถยนต์
พาหนะ (n.) vehicle Syn. ยานพาหนะ
ยวดยาน (n.) vehicle See also: vehicular traffic Syn. ยวดยานพาหนะ, ยานพาหนะ, รถรา
ยวดยานพาหนะ (n.) vehicle See also: vehicular traffic Syn. ยานพาหนะ, รถรา
ยานพาหนะ (n.) vehicle See also: vehicular traffic Syn. ยวดยานพาหนะ, รถรา
ยานพาหนะ (n.) vehicle
รถรา (n.) vehicle See also: vehicular traffic Syn. ยวดยานพาหนะ, ยานพาหนะ
MPV (abbr.) คำย่อของ multi-purpose vehicle See also: รถตู้ขนาดใหญ่
RV (abbr.) คำย่อของ recreational vehicle
ขบวนรถ (n.) procession of vehicles
คันส่ง (n.) drag link (of a motor vehicle) See also: steering arm
ทัพสัมภาระ (n.) timber or wood for building a house or vehicle See also: wooden materials necessary as supporting or building a vehicle or house
พระที่นั่งราชยาน (n.) royal vehicle Syn. พระยาน, พระราชยาน
พระยาน (n.) royal vehicle Syn. พระราชยาน, พระที่นั่งราชยาน
พระราชยาน (n.) royal vehicle Syn. พระยาน, พระที่นั่งราชยาน
ภาษีรถยนต์ (n.) motor-vehicle tax See also: automobile tax
ยานทิพย์ (n.) divine vehicle
ยานพาหนะ (n.) wheeled vehicle
รถขนขยะ (n.) refuse collection vehicle See also: garbage truck Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
รถขนของ (n.) transport vehicle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two days ago I saw a vehicle that could haul that tanker.2 วันก่อนผมเห็นรถใหญ่ พอที่จะลากน้ำมันได้
I deliver a rig big enough to haul that tanker you give me back my vehicle and as much juice as I can carry.ผมเอารถใหญ่มาให้ ลากถังน้ำมันนั่นได้... ...คืนรถให้ผมพร้อมน้ำมัน เท่าที่จะเอาไปได้
My vehicle and all the juice I can carry.รถผม.. กับน้ำมันที่เอาไปไหว
Well, let's keep his vehicle at least.งั้นก็น่าจะยึดรถเขาไว้ก่อน
Yeah, vehicle 58.ครับ, รถเลขที่ 58 ครับ.
Compact, vehicle mounted unit.แบบกระทัดรัดยึดติดกับรถ
If your weapon has nearly range and cyclic rate for advertising, you can engage any ground vehicle and aircraft approaching the place.ถ้าปืนของคุณยิงได้เร็วและไกล จริงอย่างที่คุณบอกล่ะก็... มันอาจจะยิงสู้กับเครื่องบินได้เลยนะ
Target vehicle on Highway no.3ฟังทางนี้ รถเป้าหมาย อยู่บนไฮเวย์หมายเลข 3
It's unlawful to operate a motor vehicle without a license.ขับรถไม่พกใบขับขี่มันผิดกฏหมายนะคุณ.
And if we know you move products with a certain creative execution placed in a certain type of media vehicle then we've done our job.และถ้าเรารู้ว่าคุณผลักดันยอดขายสินค้าได้ ด้วยการบริหารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อสารมวลชนบางอย่าง
You see, this here doohickey is in violation of the city's new vehicle code.รถของคุณผิดกฎหมายยานพาหนะ
Stealing a police vehicle is not an acceptable way to begin our journey.ขโมยรถตำรวจไม่ใช่การเริ่มต้นที่ดี

vehicle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机身[jī shēn, ㄐㄧ ㄕㄣ, 机身 / 機身] body of a vehicle or machine; fuselage of a plane
吉普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, 吉普车 / 吉普車] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA
装甲[zhuāng jiǎ, ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚˇ, 装甲 / 裝甲] vehicle armor
[jū, ㄐㄩ, 车 / 車] vehicle on land
车速[chē sù, ㄔㄜ ㄙㄨˋ, 车速 / 車速] vehicle speed
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 轞] vehicle for transporting prisoners
兽力车[shòu lì chē, ㄕㄡˋ ㄌㄧˋ ㄔㄜ, 兽力车 / 獸力車] animal-drawn vehicle; carriage
气垫船[qì diàn chuán, ㄑㄧˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄨㄢˊ, 气垫船 / 氣墊船] hovercraft; air cushion vehicle
开车人[kāi chē rén, ㄎㄞ ㄔㄜ ㄖㄣˊ, 开车人 / 開車人] driver; person driving a vehicle
驾车[jià chē, ㄐㄧㄚˋ ㄔㄜ, 驾车 / 駕車] drive a vehicle
垃圾车[lā jī chē, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄔㄜ, 垃圾车 / 垃圾車] garbage truck (or other vehicle)
小乘[xiǎo chéng, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ, 小乘] Hinayana, the Lesser Vehicle; Buddhism in India before the Mayahana sutras
征驾[zhēng jià, ㄓㄥ ㄐㄧㄚˋ, 征驾 / 征駕] horses and wagons for an expedition; vehicles and horses used in battle
大乘[dà chéng, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ, 大乘] Mahayana, the Great Vehicle; Buddhism based on the Mayahana sutras, as spread to Central Asia, China and beyond
媒界[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, 媒界] medium; vehicle
机动车[jī dòng chē, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, 机动车 / 機動車] motor vehicle
越野车[yuè yě chē, ㄩㄝˋ ㄧㄝˇ ㄔㄜ, 越野车 / 越野車] off-road vehicle; all terrain vehicle; sport utility vehicle
涂装[tú zhuāng, ㄊㄨˊ ㄓㄨㄤ, 涂装 / 塗裝] painted ornament; livery (on airline or company vehicle)
人车混行[rén chē hún xíng, ㄖㄣˊ ㄔㄜ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄥˊ, 人车混行 / 人車混行] pedestrian-vehicle mixed use
[tái, ㄊㄞˊ, 台 / 臺] platform; stage; terrace; stand; support; desk; station; broadcasting station; classifier for vehicles or machines; Taiwan (abbr.)
公交车[gōng jiāo chē, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ ㄔㄜ, 公交车 / 公交車] public transport vehicle; town bus
乘坐[chéng zuò, ㄔㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 乘坐] ride (in a vehicle)
里程计[lǐ chéng jì, ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 里程计 / 里程計] speedometer (of a vehicle)
坦克[tǎn kè, ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ, 坦克] tank (military vehicle)
坦克车[tǎn kè chē, ㄊㄢˇ ㄎㄜˋ ㄔㄜ, 坦克车 / 坦克車] tank (armored vehicle)
拖车[tuō chē, ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, 拖车 / 拖車] trailer (pulled by tractor or other vehicle)
车辆[chē liàng, ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ, 车辆 / 車輛] vehicle
车马[chē mǎ, ㄔㄜ ㄇㄚˇ, 车马 / 車馬] vehicles and horses

vehicle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei
オート三輪[オートさんりん, o-to sanrin] (n) three-wheeler vehicle
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship
クロカン[, kurokan] (n) (abbr) (See クロスカントリー) off-road vehicle (from cross-country)
シャコタン[, shakotan] (n) (See 車高短) vehicle with body lowered
ダイバー・プロパルジョン・ビークル・ダイブ;ダイバープロパルジョンビークル[, daiba-. puroparujon . bi-kuru . daibu ; daiba-puroparujonbi-kuru] (n) diver propulsion vehicle dive
トーイン[, to-in] (n) toe-in (alignment of the front wheels of a motor vehicle closer together at the front than at the back)
バイフュウエル車[バイフュウエルしゃ, baifuyuueru sha] (n) dual-fuel vehicle
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride
ラッセル車[ラッセルしゃ, rasseru sha] (n) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle
三輪車[さんりんしゃ, sanrinsha] (n) three wheeled vehicle (tricycle, motorcycle, etc.); three wheeler
乗り合わす[のりあわす, noriawasu] (v5s,vi) to happen to ride together; to share a vehicle
二輪車[にりんしゃ, nirinsha] (n) two wheeled vehicle (bicycle, motorcycle, etc.); (P)
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle)
廃車[はいしゃ, haisha] (n,vs) decommissioned vehicle; out of service vehicle
抹消登録証明書[まっしょうとうろくしょうめいしょ, masshoutourokushoumeisho] (n) proof of vehicle having been registered as disposed of
水中スクーター・ダイブ;水中スクーターダイブ[すいちゅうスクーター・ダイブ(水中スクーター・ダイブ);すいちゅうスクーターダイブ(水中スクーターダイブ), suichuu suku-ta-. daibu ( suichuu suku-ta-. daibu ); suichuu suku-ta-daibu ( suichu] (n) dive on an underwater scooter; diver propulsion vehicle dive
自動車損害賠償責任保険[じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん, jidoushasongaibaishousekininhoken] (n) mandatory vehicle liability insurance
自動車業界[じどうしゃぎょうかい, jidoushagyoukai] (n) automotive industry; motor vehicle industry
自賠責保険[じばいせきほけん, jibaisekihoken] (n) (abbr) (See 自動車損害賠償責任保険) mandatory vehicle liability insurance
自重[じちょう, jichou] (n) weight of an (unloaded) vehicle
花自動車[はなじどうしゃ, hanajidousha] (n) a flower-bedecked vehicle
装甲回収車[そうこうかいしゅうしゃ, soukoukaishuusha] (n) armored recovery vehicle; armoured recovery vehicle
装甲車[そうこうしゃ, soukousha] (n) armoured vehicle; armored vehicle
走行[そうこう, soukou] (n,vs) running a wheeled vehicle (e.g. car); running to program, job, etc.; traveling; travelling; (P)
起震車[きしんしゃ, kishinsha] (n) earthquake simulation vehicle
車上[しゃじょう, shajou] (n) on or aboard a train or vehicle
車検[しゃけん, shaken] (n) vehicle inspection; (P)
車検証[しゃけんしょう, shakenshou] (n) automobile inspection certificate; vehicle inspection sticker
辻待ち[つじまち, tsujimachi] (n,vs) vehicle waiting to be hired
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan)
雪上車[せつじょうしゃ, setsujousha] (n) snow tractor; snowmobile; snow car; snow vehicle
高燃費車[こうねんぴしゃ, kounenpisha] (n) gas-guzzler; gas-guzzling car; vehicle with high fuel consumption
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle)
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle)
オービス[, o-bisu] (n) automatic camera for detecting and recording speeding vehicles (from Orbis - brand name)
おんり[, onri] (vs) (chn) (from 降りる) to get down (from being carried); to get off (a vehicle)
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck
Japanese-English: COMDICT Dictionary
道路交通情報通信システム[どうろこうつうじょうほうつうしんシステム, dourokoutsuujouhoutsuushin shisutemu] VICS, Vehicle Information and Communication Systems
車々間通信[しゃしゃかんつうしん, shashakantsuushin] IVC, intervehicle communication

vehicle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยานไร้คนขับ (ยูเอวี)[n. exp.] (ākātsayān r) EN: unmanned aerial vehicle (UAV) FR:
ช่างซ่อมรถ[n. exp.] (chang sǿm r) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
หีนยาน[n. prop.] (Hīnayān = H) EN: Hinayana ; Little Vehicle FR: Hīnayāna [m] ; petit véhicule [m]
หีนยาน[n. prop.] (Hīnnayān = ) EN: Hinayana ; Little Vehicle FR: Hīnayāna [m] ; petit véhicule [m]
จักรยานสามล้อ[n. exp.] (jakkrayān s) EN: tricycle ; trishaw ; rickshaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled pedicab ; three-wheeled vehicle ; saleng FR: cyclopousse [m] : cyclo-pousse [m] ; rickshaw [m] ; vélopousse [m] ; vélo-pousse [m] ; tricycle [m] ; triporteur [m] ; vélo-taxi [m]
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
การตรวจสภาพรถ[n. exp.] (kān trūat s) EN: vehicle inpsection FR: contrôle technique [m]
คันส่ง[n. exp.] (khan song) EN: steering arm or of a motor vehicle ; drag link of a motor vehicle FR:
ขับรถ[v. exp.] (khap rot) EN: drive ; drive a vehicle FR: conduire ; conduire un véhicule
ขึ้นทะเบียนรถ[v. exp.] (kheunthabīe) EN: register a vehicle ; register a car FR:
กลับรถ[v. exp.] (klap rot) EN: make a U-turn ; turn the vehicle back ; turn around FR: faire demi-tour
กระสาย[n.] (krasāi) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant FR:
ล้อเลื่อน[n.] (løleūoen) EN: wheeled vehicle FR: véhicule sur roues [m] ; matériel roulant [m]
นายช่างตรวจสภาพรถ[n. exp.] (nāi chāng t) EN: vehicle inspector FR:
น้ำกระสาย[n.] (nāmkrasāi) EN: aqueous adjuvant ; dissolving spirit ; liquid solvent ; liquid vehicle for powdered medicine FR:
พาหนะ[n.] (phāhana) EN: means of transportation ; means of conveyance ; vehicle FR: moyen de transport [m] ; véhicule [m]
พระครุฑพ่าห์[n. prop.] (Phra Khrutp) EN: Garuda as the vehicle of Vishnu ; The National emblem of Thailand FR:
พระยาน[n. exp.] (phra yān) EN: royal vehicle FR:
ราชรถ[n.] (rātcharot) EN: royal chariot ; royal vehicle FR:
ราชยาน[n.] (rātchayān) EN: royal vehicle FR:
รถ-[pref.] (ratha-) EN: vehicle FR: véhicule [m]
รถ[n.] (rot) EN: vehicle ; car ; automobile ; motor car ; wheeled vehicle ; carriage ; wagon ; cart FR: véhicule [m] ; voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] ; wagon [m] ; charrette [f] ; char [m] ; chariot [m]
รถบรรทุกขยะ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถโดยสาร[n.] (rot doisān) EN: bus ; coach ; passenger vehicle ; omnibus FR: autocar [m] ; autobus [m] ; bus [m]
รถขนขยะ[n. exp.] (rot khon kh) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถขนของ[n. exp.] (rot khon kh) EN: transport vehicle FR:
รถลาก[n. exp.] (rot lāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck FR: dépanneuse [f]
รถม้า[n. exp.] (rot mā) EN: carriage ; horse carriage ; horse-drawn carriage ; horse-drawn vehicle ; buggy ; chariot FR: calèche [f] ; carrosse [m] ; fiacre [m] ; voiture à cheval [f] ; charrette [f]
รถมือสอง[n. exp.] (rot meūsøng) EN: used car ; second-hand car ; used vehicle ; second-hand vehicle FR: voiture d'occasion [f] ; voiture de deuxième main [f] ; véhicule d'occasion [m] ; véhicule usagé [m]
รถปรับอากาศ[n. exp.] (rot prap-ak) EN: air-conditioned coach ; air-con vehicle ; air-conditioned vehicle FR: voiture à air conditionné [f] ; véhicule climatisé [m]
รถสามล้อ[n.] (rot sāmlø) EN: tricycle ; trishaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled vehicle ; motor-tricycle FR: tricycle [m] ; triporteur [m] ; cyclo-pousse [m]
รถตรวจการณ์[n. exp.] (rot trūat k) EN: station wagon ; SUV ; sport utility vehicle FR:
รถวิบาก[n. exp.] (rot wibāk) EN: off-road vehicle FR: véhicule tout-terrain [m] ; buggy [m]
รถหวอ[n. exp.] (rot wø) EN: emergency vehicle ; siren-equipped car ; ambulance ; police car ; fire-engine ; fire-truck FR: véhicule muni d'une sirène [m] ; véhicule d'intervention rapide [m] ; ambulance [f] ; voiture de police [f] ; camion de pompiers [m]
รถยนต์[n.] (rotyon) EN: car ; automobile (Am.) ; motor vehicle ; motorcar ; auto FR: voiture [f] ; automobile [f] ; auto [f] (abrév.) ; véhicule automobile [m] ; bagnole [f] (fam.) ; caisse [f] (fam.)
รถยนต์อเนกประสงค์[n. exp.] (rotyon anēk) EN: compact MPV ; multi-purpose vehicle ; multi-purpose car FR:
รถยนต์ไฮบริด[n. exp.] (rotyon haib) EN: hybrid vehicle ; hybrid car FR: voiture hybride [f]
รถยนต์หลวง[n. exp.] (rotyon lūan) EN: royal vehicle FR:
รถยนต์ส่วนบุคคล[n. exp.] (rotyon suan) EN: private car ; private vehicle ; private automobile FR: voiture privée [f] ; voiture particulière [f]
สามล้อ[n.] (sāmlø) EN: tricycle ; trishaw ; rickshaw ; pedicab ; samlor ; three-wheeled pedicab ; three-wheeled vehicle ; saleng FR: cyclopousse [m] : cyclo-pousse [m] ; rickshaw [m] ; vélopousse [m] ; vélo-pousse [m] ; tricycle [m] ; triporteur [m] ; vélo-taxi [m]

vehicle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akkumulatorfahrzeug {n}accumulator vehicle
Luftkissenboot {n}air cushion vehicle
Amphibienfahrzeug {n}amphibian vehicle
Nutzlast {f}cargo load; vehicle load capacity
Abschleppwagen {m}tow-away vehicle
Geländefahrzeug {n}cross-country vehicle; off-the-road vehicle
Fluchtfahrzeug {n}escape vehicle
Geländefahrzeug {n}off-road vehicle
Fahrzeughersteller {m}motor vehicle manufacturer; vehicle manufacturer
Kraftfahrzeugindustrie {f}motor vehicle industry
Noteinsatzfahrzeug {n}emergency vehicle
Linienbus {m}public service vehicle
Bergungsfahrzeug {n}recovery vehicle
Transportsystem {n} | fahrerloses Transportsystem (FTS)vehicle system | automatic guided vehicle system
Unterwasserfahrzeug {n}submarine vehicle
Gesamtgewicht {n} | zulässiges Gesamtgewicht (eines Fahrzeuges)total weight; laden weight | gross train weight; gross vehicle weight (GVW); permissible total weight
Schienenfahrzeug {n}track vehicle
Nutzfahrzeug {n}utility vehicle; commercial vehicle
Fahrzeuggewicht {n} | maximal zulässiges Fahrzeuggewichtvehicle weight | maximum loaded vehicle weight
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van
Fahrzeugbrief {m}(vehicle) registration document
Laufroboter {m}legged vehicle; legged machine
Zweirad {n}two-wheeled vehicle; two-wheeler
Fahzeugaußenbereich {m}vehicle exteriors
Fahrzeugbau {n}vehicle construction
Fahrzeuginnenbereich {m}vehicle interiors
Verkehrskontrolle {f}vehicle spotcheck
Wagenpark {m}vehicle fleet
Wagenpass {m}vehicle log book
Achssystem {n} des Fahrzeugs [auto]vehicle axis system
Fahrzeugart {f}vehicle type
Fahrzeuggeräuschpegel {m}vehicle noise level
Fahrzeuggeschwindigkeit {f}vehicle speed
Fahrzeuginspektion {f}vehicle inspection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vehicle
Back to top