ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

virulence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *virulence*, -virulence-

virulence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
virulence (n.) ความเป็นพิษ Syn. poisonousness
virulence (n.) ความเจ็บแค้นอย่างมาก Syn. bitterness
virulence (n.) การติดเชื้อจากโรค
English-Thai: HOPE Dictionary
virulence(เวอ'รูเลินซฺ) n. ความเป็นพิษ,แรงของพิษ,ความสามาถในการทำให้เกิดโรค., Syn. virulency,venomous hostility
English-Thai: Nontri Dictionary
virulence(n) ความรุนแรง,ความเป็นพิษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
virulence๑. ความติดเชื้อ, ศักยภาพก่อโรค๒. ความร้ายแรง, ความรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

virulence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毒力[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, 毒力] virulence

virulence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
病原性[びょうげんせい, byougensei] (n) pathogenicity; virulence
悪性[あくせい, akusei] (adj-na,n) malignancy; virulence; malignant (cancer); pernicious (anemia, anaemia); (P)
毒性[どくせい, dokusei] (adj-na,n,adj-no) toxicity; toxic; virulence; virulent; (P)

virulence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อย่างรุนแรง[adv.] (yāng runraē) EN: severely FR: violemment ; avec violence ; avec virulence ; durement ; avec dureté

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า virulence
Back to top