ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voluptuary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voluptuary*, -voluptuary-

voluptuary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluptuary (n.) ผู้มีกิเลสมาก See also: ผู้มีความต้องการมาก, ผู้ยึดติดกับความหรูหราฟุ่มเฟือย
English-Thai: HOPE Dictionary
voluptuary(วะลัพ'ชุเออรี) n.,adj. ผู้มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา., Syn. sensualist
English-Thai: Nontri Dictionary
voluptuary(n) คนชอบฟุ้งเฟ้อ,คนมัวเมาในกาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voluptuary
Back to top