ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veritable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veritable*, -veritable-

veritable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veritable (adj.) จริง See also: เป็นจริง, แท้จริง Syn. real, true, genuine, unquestionable
veritableness (n.) ความเป็นจริง
English-Thai: HOPE Dictionary
veritable(เว'ริทะเบิล) adj. เป็นความจริง,เป็นจริง ๆ ,จริง ๆ ,แท้จริง., See also: veritableness n. veritably adv., Syn. true,genuine
English-Thai: Nontri Dictionary
veritable(adj) จริง,แท้,ตามความเป็นจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mom, that is a veritable lifetime of conversations.แม่, นั่นจะเป็นการสนทนาแบบชั่วชีวิต
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ
It's a veritable floating palace in the sky, complete with doggy bath and mechanical canine walker.มันเป็นวิมานลอยฟ้าอย่างแท้จริง มีแม้กระทั่งที่อาบน้ำ และที่ให้สุนัขเดินออกกำลัง
It's a veritable dream team of killers.นี้เป็นนักฆ่าในฝันทั้งนั้น
His dermis is a veritable road map of entomological reactions, and that, combined with the contents of his stomach...รอยบนผิวหนังของเขา บอกเส้นทางตามถิ่นอาศัยของแมลง และหากผนวกกับเศษอาหารในกระเพาะ
You are a veritable master of disguise.คุณคือปรมาจารย์แห่งการปลอมตัว
Matter of fact, they're a veritable advent calendar of salaciousness.มันน่าจะมีปฏิทินรูปโป๊ติดไว้ด้วย
There's been a veritable invasion of riffraff around here ever since the feds flattened the rates.มันเป็นการบุกรุกของพวกคนแถวนี้ ตั้งแต่ตอนที่ธนาคารกลาง คงอัตราดอกเบี้ยแล้วล่ะ
She is a veritable style icon and the only Monegasque who doesn't hold a grudge.หล่อนเป็นเหมือนผู้นำเเฟชั่น และโมนาโกเท่านั้นเอง คนที่ไม่เก็บเอามาแค้นเคืองใจ
And even if he were to get by them, what's he going to do against the veritable army of sons of bitches I've got waiting for him?และแม้หากเขาฝ่าเข้ามาได้ เขาจะต้องเจอกับกองทัพของจริง ซึึ่งผมเตรียมไว้ให้เขา
Yeah, it's a veritable museum of wesen-ology, chronicling the grimms proud tradition of hunting and beheading people like us.มันเป็นความจริงของพิพิธภัณฑ์เว็นเซ่นวิทยา เรื่องราวประเพณีความภูมิใจของกริมม์ จากการล่าสัตว์และตัดหัวอย่างพวกเรา

veritable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
百鬼夜行[ひゃっきやぎょう;ひゃっきやこう, hyakkiyagyou ; hyakkiyakou] (n) (1) many monsters, spirits, etc. forming a line and walking through the night; (2) veritable pandemonium; large number of people plotting and doing evil; creepy characters roaming about presenting a most scandalous sight

veritable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาะหนังแท้[n. exp.] (bǿ nang tha) EN: FR: siège en cuir véritable [m]
ชื่อจริง[n. exp.] (cheū jing) EN: FR: nom exact [m] ; véritable nom [m]
หนังแท้[n. exp.] (nang thaē) EN: genuine leather FR: cuir véritable [m]
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
เพื่อนแท้[n. exp.] (pheūoen tha) EN: true friend FR: véritable ami [m] ; ami sûr [m]
รูปตัวจริง[n. exp.] (rūp tūa jin) EN: FR: photo véritable [f]
แท้[adj.] (thaē) EN: genuine ; true ; real ; actual ; authentic ; proper FR: authentique ; réel ; vrai ; véritable ; original ; propre
ทองชมพูนุท[n. exp.] (thøng chomp) EN: pure gold ; real gold FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ทองนพคุณ[n. exp.] (thøng nopph) EN: pure gold ; real gold FR: or pur [m] ; or véritable [m]
ถุงมือหนังแท้[n. exp.] (thung meū n) EN: genuine leather gloves FR: gants en cuir véritable [mpl]
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
จริง[adj.] (jing) EN: real ; true ; actual ; genuine ; authentic FR: vrai ; véridique ; réel ; authentique ; véritable

veritable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrhaft {adj} | wahrhafter | am wahrhaftestenveritable | more veritable | most veritable
Wirklichkeit {f}veritableness
veritabel {adj}veritable; real

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veritable
Back to top