ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vice-presidency

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vice-presidency*, -vice-presidency-

vice-presidency ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vice-presidency (n.) การเป็นรองประธาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vice-presidency
Back to top