ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vegetate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vegetate*, -vegetate-

vegetate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vegetate (vi.) อยู่เฉยๆ ไม่ทำอะไร See also: อยู่นิ่งๆ, ไม่สนใจสิ่งต่างๆ รอบตัว Syn. idle, laze Ops. labor, work
English-Thai: Nontri Dictionary
vegetate(vi) เติบโต,อยู่เฉยๆ,งอก,แพร่พันธุ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Since 1945, 17% of the planet's vegetated surface has been irreversibly degraded.ตั้งแต่ปี 1945 17 % ของพืชพรรณบนผิวโลก กำลังเสียหายอย่างหนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vegetate
Back to top