ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vestige

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vestige*, -vestige-

vestige ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vestige (n.) ร่องรอย See also: รอยที่ยังปรากฎ, ซาก Syn. remnant, sign, trace
English-Thai: HOPE Dictionary
vestige(เวส'ทิจฺ) n. ร่องรอย,รอยหรือหลักฐานที่ทิ้งเอาไว้,รอยเท้า,รอยทาง,เศษนิดเดียว,อวัยวะที่เสื่อมหรือไม่สมบูรณ์ที่เหลืออยู่
English-Thai: Nontri Dictionary
vestige(n) เครื่องหมาย,ร่องรอย,หลักฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vestige; rudiment; vestigiumอวัยวะเหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This visage, no mere veneer of vanity is a vestige of the vox populi, now vacant, vanished.ใบหน้านี้, ใช่เพียงแผ่นไม้ ที่ปิดกั้นความหยิ่งผยอง... ...หากแต่เป็นเศษเสี้ยวของเสียง แห่งผู้คนที่มันได้จางหายไป
Has to be some vestige of civility left, even in this corner of the world.มันต้องมีมารยาทดีกันบ้าง แม้แต่ในมุมเล็กๆของโลกแบบนี้
The last vestige of her humanity is her annoying little brother Jeremy, and deep, deep down, I bet you want him dead, don't you?มนุษยธรรมสุดท้ายของเธอ ก็คือน้องชายเธอ เจเรมี่ ในใจนายลึกลึกข้างใจ นายอยากให้เขาตาย ใช่มั้ยล่ะ
That is what you must do to abandon the vestiges of your nefarious fate, and start walking your own path as our future ruler.ท่านจะต้องละทิ้ง คำทำนายเอาและอดีตไว้เบื้องหลัง แล้วเดินไปตามทาบที่ท่านกำหนดเอง ในฐานะผู้ปกครองของเรา
Well, I was hoping that my son would be here for this, but I am thrilled to tell you that Grayson Global has finally shaken off the vestiges of our financial crisis and risen from the ashes.อืม,ฉันเคยหวังว่าที่ลูกชายฉัน มาที่นี่เพื่อสิ่งนี้ แต่ฉันตื่นเต้นที่จะบอกว่า เกรย์สันกลอบอล
These cells are from the body of firefighters? Brain cells, yes... the last vestiges of the infection.เซล์สมอง ใช่ ร่องรอยของการติดเชื้อ

vestige ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生命的遗迹[shēng mìng de yí jì, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄧˊ ㄐㄧˋ, 生命的遗迹 / 生命的遺跡] trace of life; vestige of life
[jì, ㄐㄧˋ, 迹 / 跡] footprint; mark; trace; vestige; sign; indication; Taiwan pr. ji1
残余[cán yú, ㄘㄢˊ ㄩˊ, 残余 / 殘餘] remnant; relic; residue; vestige; surplus; to remain; to leave surplus
遗迹[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, 遗迹 / 遺跡] trace; vestige; historical remains; remnant
踪迹[zōng jì, ㄗㄨㄥ ㄐㄧˋ, 踪迹 / 蹤跡] tracks; trail; footprint; trace; vestige
痕迹[hén jì, ㄏㄣˊ ㄐㄧˋ, 痕迹 / 痕跡] vestige

vestige ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事迹;事跡;事蹟[じせき, jiseki] (n) evidence; trace; vestige
名残(P);名残り(io)[なごり, nagori] (n) (1) remains; traces; vestiges; relics; (2) (the sorrow of) parting; (3) end; (P)
名表[なおもて, naomote] (n) (See 名残) remains; traces; vestiges; memory
残滓[ざんし;ざんさい, zanshi ; zansai] (n,adj-no) remains; dregs; vestiges
残痕[ざんこん, zankon] (n) vestige; scar
痕跡[こんせき, konseki] (n,adj-no) trace; traces; vestige; vestiges; (P)
跡形;跡方;跡かた[あとかた, atokata] (n) trace; vestige; evidence
面影(P);俤[おもかげ, omokage] (n) face; looks; vestiges; trace; (P)

vestige ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รอย[n.] (røi) EN: wrinkle ; scratch ; mark ; trace : sign ; crack ; split ; breach ; flaw FR: marque [f] ; trace [f] ; vestige [m]
ซาก[n.] (sāk) EN: ruins ; remains FR: débris [m] ; vestige [m] ; fragment [m] ; épave [f] ; carcasse [f] ; restes [mpl]
ซากปรักหักพัง[n.] (sākprakhakp) EN: ruins ; debris ; wreckage ; remains FR: ruines [fpl] ; vestiges [mpl] ; décombres [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vestige
Back to top