ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

velarize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *velarize*, -velarize-

velarize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
velarize (vt.) ออกเสียงโดยเอาด้านหลังของลิ้นแตะเพดานอ่อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า velarize
Back to top