ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

veld

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *veld*, -veld-

veld ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
veld (n.) ทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา Syn. veldt
veldt (n.) ทุ่งหญ้าทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกา
English-Thai: HOPE Dictionary
veld(เวลทฺ) n. ทุ่งหญ้าในตอนใต้ของทวีปแอฟริกา -S .manner
veldt(เวลทฺ) n. ทุ่งหญ้าในตอนใต้ของทวีปแอฟริกา -S .manner
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was running in the green veld.เราวิ่งอยู่ในทุ่งหญ้าสีเขียว
Can't be too safe, not when Mr. Veldt has an energy empire to run.ปลอดภัยไว้ก่อน โดยเฉพาะเมื่อคุณเวลท์มี กิจการพลังงานต้องดูแล
Mr. Veldt, regardless of how big your company is, this surgery is critical for you.คุณเวลท์ ไม่ว่าบริษัทคุณจะใหญ่แค่ไหน การผ่าตัดนี้ถือว่าเสี่ยงมากสำหรับคุณ
So when does that Veldt guy go into surgery?แล้วนายเวลท์นั่นจะเริ่มผ่าตัดเมื่อไหร่?
Let's you and I discuss Oliver Veldt.คุณกับผมเรามาถกเรื่องของ โอลิเวอร์ เวลท์ กัน
Oliver Veldt will not survive his surgery.โอลิเวอร์ เวลท์ จะไม่รอดจากการผ่าตัด
They're going to kill Oliver Veldt.พวกมันจะฆ่าโอลิเวอร์ เวลท์
We'll never get past veldt's security.เราผ่านการรักษา ความปลอดภัยของเวลท์ไม่ได้
Mr. Veldt, if I could ask you to sign one last consent form.คุณเวลท์ ช่วยเซ็นเอกสารยินยอมใบสุดท้าย
Liz is just doing her job, Mr. Veldt.ลิซแค่ทำตามหน้าที่ค่ะ คุณเวลท์
With her computer, perhaps I can discover the connection between Veldt and Wesley.ด้วยคอมพิวเตอร์ของเธอ ผมอาจค้นพบ ความเชื่อมโยงระหว่างเวลท์กับเวสลีย์
From Maddy's personal file, it seems that Oliver Veldt's blood type is O-negative.จากข้อมูลผู้ป่วยของแมดดี้ ดูเหมือนโอลิเวอร์ เวลท์มีกรุ๊ปเลือดโอลบ

veld ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพชรสังฆาต[n.] (phetchasang) EN: Veldt Grape ; Devil's Backbone ; Cissus quadrangularis FR:
พลับพลึง[n.] (phlapphleun) EN: crinum lily ; crinum lilies [pl] ; veldlily ; Crinum asiaticum FR: Crinum asiaticum

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า veld
Back to top