ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vampish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vampish*, -vampish-

vampish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vampish (adj.) ซึ่งลวงด้วยเสน่ห์
vampishly (adv.) อย่างลวงด้วยเสน่ห์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vampish
Back to top