ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viscosity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viscosity*, -viscosity-

viscosity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viscosity (n.) ความเหนียว See also: ความหนืด, หน่วยวัดความหนืด Syn. thickness, consistency
English-Thai: HOPE Dictionary
viscosity(วิสคอส'ซิที) n. ความเหนียว,ความหนืด,หน่วยวัดความหนืด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viscosityความหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viscosityความหนืด หน่วยวัดความต้านทานภายในของการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหนืด (n.) viscosity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is this low-viscosity rayon?นี่เป็นผ้าเรยอนยืดไม่ใช่เหรอคะ
It's impossible to use a half-loop top-stitching... on low-viscosity rayon.เป็นไปได่ได้หรอกที่จะขลิบริมแบบครึ่งห่วง
And depending on the viscosity, it's not as dangerousและมันขึ้นกับความหนือด ไม่อันตรายหรอก
Viscosity, elasticity, and tensile strength.ความหนืด, ความยืดหยุ่น และความหนาแน่น

viscosity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
粘度[nián dù, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, 粘度] viscosity
粘性[nián xìng, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 粘性] viscosity
黏度[nián dù, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, 黏度] viscosity
黏性[nián xìng, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 黏性] viscosity
黏稠度[nián chóu dù, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄡˊ ㄉㄨˋ, 黏稠度] viscosity

viscosity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろみ[, toromi] (n) {food} (See とろとろ・3,とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity
粘度[ねんど, nendo] (n) viscosity
粘性[ねんせい, nensei] (n,adj-no) viscosity
粘性率[ねんせいりつ, nenseiritsu] (n) viscosity (coefficient); dynamic viscosity (coefficient)
粘着力[ねんちゃくりょく, nenchakuryoku] (n) adhesive power; viscosity
粘着性[ねんちゃくせい, nenchakusei] (n) adhesion; stickiness; viscosity
ポアズ[, poazu] (n) poise (unit of dynamic viscosity)
粘り[ねばり, nebari] (n) stickiness; viscosity; (P)
薄力粉;箔力粉(iK)[はくりきこ, hakurikiko] (n) wheat flour of low viscosity; weak flour

viscosity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหนืด[n.] (khwām neūt) EN: viscosity FR: viscosité [f]
ความหนืดจลน์[n. exp.] (khwām neūt ) EN: kinematic viscosity FR:
ความหนืดพลวัต[n. exp.] (khwām neūt ) EN: dynamic viscosity FR: viscosité dynamique [f]
ความหนืดสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām neūt ) EN: relative viscosity FR: viscosité relative [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viscosity
Back to top