ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verticality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verticality*, -verticality-

verticality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verticality (n.) การตั้งตรง See also: การเป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verticality
Back to top