ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

valued

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *valued*, -valued-

valued ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
valued (adj.) ซึ่งมีค่า See also: ซึ่งมีมูลค่า Syn. charged, evaluated
English-Thai: HOPE Dictionary
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
valued as originalมีมูลค่าตามกรมธรรม์เดิม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิ่งมิตร (n.) valued friend See also: bosom friend, close friend Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท
มิ่งมิตร (n.) valued friend See also: bosom friend, close friend Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท
เพื่อนรัก (n.) valued friend See also: bosom friend, close friend
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have always valued my lifelessness.ฉันพอใจ ในการไม่มีชีวิตของฉัน
A valued guest. A regular.แขกคนสำคัญ ขาประจำด้วย
And when for one reason or another a member of the elite falls on hard times their genetic identity becomes a valued commodity for the unscrupulous.พวกยีนเด่นก็ตกที่นั่งลำบากเป็นเหมือนกัน ยีนที่ล้ำค่าของคนพวกนี้\ ล้วนเป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า
Only 2 rooms have Z coordinates valued 26.เพียง 2 ห้องมีพิกัด Z มูลค่า 26
Two valued friends,เพื่อนที่มีค่าอย่างยิ่ง
You don't realize how valued you are here at the company.คุณคงไม่รู้ว่า คุณมีค่าต่อองค์ของเราแค่ไหน
You don't realize how valued you are here at the company.คุณไม่รู้หรอกว่า คุณมีค่าต่อองค์กรเราแค่ไหน
As a valued customer, we are offering you a free upgrade with our "Friends and family"ผมโทรจาก เอ็กซ์เอลไฟฟ์ คอมมิวนิเคเตอร์ครับ ในฐานะลุกค้าคนสำคัญ เราขอมอบ ฟรีอัพเกรดด้วยโปรโมชั่น"เพื่อน และ..
You're clearly valued here.เห็นได้ชัดว่าลูกมีค่าต่อที่นี่มาก
After I trashed my reputation and everything else I valued in life, trying to put a stop to RIPLEY, suicide seemed like a believable way out.หลังจากฉันละทิ้งชื่อเสียง และทุกอย่างในชีวิต เพื่อพยายามที่จะหยุดริปลี่ การฆ่าตัวตาย ดูจะเป็นทางออกที่ดี
Independent thought is not valued there. They resist it. They fight it.ที่นั่นความคิดของคนที่คิดต่างไม่มีค่า พวกเขาปฏิเสธไม่รับฟัง
They said I was a valued customer.พวกเขาเคยบอกฉันเป็นลูกค้าที่ดี

valued ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
估价[gū jià, ㄍㄨ ㄐㄧㄚˋ, 估价 / 估價] to value; to appraise; to be valued at; estimate; valuation
掉价[diào jià, ㄉㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 掉价 / 掉價] drop in price; devalued; to have one's status lowered
实值[shí zhí, ㄕˊ ㄓˊ, 实值 / 實值] real-valued (math.); taking real numbers as values (of a function)

valued ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client
高批[こうひ, kouhi] (n) your valued criticism
一価関数[いっかかんすう, ikkakansuu] (n) single-valued function
円高[えんだか, endaka] (n) high-valued yen; exchange in favor (favour) of the yen; (P)
割安感[わりやすかん, wariyasukan] (n) sense that something is relatively inexpensive or undervalued
取って置き[とっておき, totteoki] (n) valued; the best; object set aside or held in reserve
多値属性[たちぞくせい, tachizokusei] (n) {comp} multi-valued attribute
多値論理学[たちろんりがく, tachironrigaku] (n) many-valued logic; multi-valued logic
捨てたものではない[すてたものではない, sutetamonodehanai] (exp) not without its worth; not to be undervalued
集合値属性[しゅうごうちぞくせい, shuugouchizokusei] (n) {comp} set-valued attribute
Japanese-English: COMDICT Dictionary
単一値属性[たんいつちぞくせい, tan'itsuchizokusei] single-valued attribute
多値属性[たちぞくせい, tachizokusei] multi-valued attribute
配列値[はいれつち, hairetsuchi] array-valued
集合値属性[しゅうごうちぞくせい, shuugouchizokusei] set-valued attribute

valued ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปร[n. exp.] (fangchan kh) EN: real valued function of a real variable FR:
กรมธรรม์กำหนดมูลค่า[n. exp.] (krommathan ) EN: valued policy ; valued insurance FR:
มิ่งมิตร[n.] (mingmit) EN: valued friend ; beloved woman FR: chérie [f]
เพื่อนรัก[n. exp.] (pheūoen rak) EN: valued friend ; bosom friend ; close friend FR: ami proche [m] ; ami intime [m]
ฟังก์ชันค่าเดี่ยว[n. exp.] (fangchan kh) EN: single-valued function FR:
ฟังก์ชันค่าจริง[n. exp.] (fangchan kh) EN: real-valued function FR:
ฟังก์ชันหลายค่า[n. exp.] (fangchan lā) EN: multivalued function ; multiple-valued function FR: fonction multivaluée [f]
ตรรกศาสตร์หลายค่า[n. exp.] (takkasāt lā) EN: many-valued logic ; multi-valued logic FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า valued
Back to top