ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vin*, -vin-

vin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vin (n.) น้ำส้มสายชู See also: (คำย่อของ vinegar) Syn. vinegar
vin (prf.) องุ่นหรือเหล้าองุ่น
vina (n.) เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายชนิดหนึ่งของอินเดีย
vinaceous (adj.) ที่เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinaceous (adj.) สีแดงแบบไวน์แดง Syn. vinous, reddish
vinaigrette (n.) ขวดเล็กๆ สำหรับใส่เครื่องหอม
vinaigrette (n.) น้ำสลัดชนิดหนึ่ง
vinaigrette (adj.) ที่เสิร์ฟด้วยซอสวินนะเกรท
vinca (n.) พืชจำพวกพังพวยฝรั่งตระกูล Vinca Syn. myrtle
vincible (adj.) ซึ่งถูกเอาชนะได้ See also: ซึ่งสามารถเอาชนะได้ Syn. indefensible, vulnerable
vindicable (adj.) ซึ่งแก้ต่างได้ See also: ซึ่งแก้ตัวได้ Syn. justificable
vindicate (vt.) แสดงความบริสุทธิ์ See also: แก้ตัว, แก้ต่าง Syn. absolve,
vindicate (vt.) ปกป้องสิทธิ See also: แสดงสิทธิ, อ้างสิทธิ Syn. defend
vindicate (vt.) แก้แค้น Syn. avenge, punish
vindicate for (phrv.) อ้างสิทธิ์ใน
vindicate to (phrv.) แก้ต่างกับ See also: พิสูจน์ตัวกับ
vindication (n.) การแก้ตัว Syn. apology
vindication (n.) การแก้แค้น Syn. defense, exorneration
vindicative (adj.) เต็มไปด้วยความแค้น See also: ซึ่งผูกพยาบาท Syn. vengeful
vindicativeness (n.) การแก้แค้น See also: การแก้เผ็ด, การอาฆาต Syn. malignment, rancorous
vindicator (n.) คนแก้ต่าง See also: คนพิสูจน์ว่าคนอื่นไม่ผิด
vindicatory (adj.) เป็นการแก้ต่าง See also: เป็นการแก้ตัว, เป็นการแก้แค้น, เป็นการทำโทษ Syn. excusable, venial
vindictive (adj.) ที่มีใจพยาบาท See also: อาฆาต Syn. revengeful
vine (n.) ต้นองุ่น See also: พืชองุ่น Syn. creeper
vinegar (n.) น้ำส้มสายชู
vinegarish (adj.) เปรี้ยว See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว Syn. sour
vinegary (adj.) เปรี้ยว Syn. sour, vinegarish
vinery (n.) บริเวณเพาะปลูกองุ่น See also: ไร่องุ่น Syn. summerhouse
vineyard (n.) ไร่องุ่น See also: สวนองุ่น Syn. grapesvines
vineyarded (adj.) เกี่ยวกับไร่องุ่น
vineyardist (n.) ผู้ปลูกองุ่น
vini (prf.) เหล้าองุ่น
vinic (adj.) เกี่ยวกับเหล้าองุ่น
vinicultural (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการปลูกองุ่น Syn. viticultural
viniculture (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น Syn. viticulture
viniculturist (n.) ผู้ศึกษาการปลูกองุ่น Syn. viticulturist
vinify (vt.) ทำไวน์ See also: หมักไวน์
vinify (vi.) ทำไวน์ See also: หมักไวน์
vino (sl.) ไวน์คุณภาพต่ำ
vinous (adj.) ที่มีสีแดงแบบเหล้าองุ่น Syn. vinaceous, reddish
English-Thai: HOPE Dictionary
vin(แวน) n. เหล้าองุ่น pl. vins
vina(วี'นะ) n. เครื่องดนตรีประเภทสายดีดชนิดหนึ่งของอินเดีย
vindicable(วิน'ดะคะเบิล) adj. ซึ่งแก้ต่างได้,ซึ่งแก้ตัวได้
vindicate(วิน'ดะเคท) vt. แก้ต่าง,แก้ตัว,กู้,พิสูจน์ว่าเขาไม่ผิด,ป้องกัน,แก้แค้น,ปลดปล่อย., See also: vindicator n., Syn. excuse,extenuate
vindicative(วินดิค'คะทิฟว) adj. แก้แค้น,แก้เผ็ด,แค้น,อาฆาต,พยาบาท,มีเจตนาร้าย,เป็นการทำโทษ., See also: vindicativeness n.
vindicatory(วิน'ดะคะทอรี) adj. เป็นการแก้ต่าง,เป็นการแก้ตัว,เป็นการแก้แค้น,เป็นการทำโทษ., Syn. vindicative
vine(ไวน์) n. ต้นองุ่น,พืชองุ่น,ไม้เถาวัลย์., See also: vined adj. vineless adj.
vinegar(วิน'นะเกอะ) n. น้ำส้ม,สารละลายกรดacetic acid., See also: vinegarish adj.
vinery(ไว'เนอรี) n. ไร่ไม้เลื้อย,ไร่องุ่น,ต้นองุ่น
vineyard(วิน'เยิร์ด) n. ไม่องุ่น,สวนองุ่น,ที่เพาะเลี้ยงองุ่น,วงการ
vinic(ไว'นิค,วิน'นิค) adj. เกี่ยวกับเหล้าองุ่น,มาจากหรือพบในเหล้าองุ่น
viniculture(วิน'นะคัลเชอะ) n. การศึกษาเกี่ยวกับการทำเหล้าองุ่น., See also: vinicultural adj. viniculturist n.
vinous(ไว'เนิส) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของเหล้าองุ่น,เกิดจากเหล้าองุ่น,มีเหล้าองุ่น.
vintage(วิน'ทิจฺ) n. เหล้าองุ่น,การกลั่นเหล้าองุ่น,การเก็บเหล้าองุ่น,ระยะเวลาการเก็บเหล้าองุ่น,กระบวนการทำเหล้าองุ่น,ผลิตภัณฑ์ในรุ่นเดียวกัน,บุคคลรุ่นเดียวกัน. adj. เกี่ยวกับเหล้าองุ่นหรือการทำเหล้าองุ่น,เป็นเหล้าองุ่นรุ่นที่ระบุไว้,เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รุ่นหนึ่ง ๆ
vintage winen. เหล้าองุ่นที่ดี
vintage yearn. ปีที่มีการกลั่นเหล้าองุ่นที่ได้ผลดี,ปีที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง
vintager(วิน'ทะเจอะ) n. ผู้ช่วยในการเก็บองุ่นเพื่อทำเหล้าองุ่น
vintner(วินทฺ'เนอะ) n. ผู้ทำเหล้าองุ่น,ผู้ขายเหล้าองุ่น
viny(ไว'นี) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายต้นองุ่น,เต็มไปด้วยต้นองุ่น,ซึ่งปลูกองุ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
vincible(adj) สามารถเอาชนะได้
vindicate(vt) ป้องกัน,กู้,แก้ตัว,ปลดปล่อย
vindication(n) การป้องกัน,การแก้ตัว,การปลดปล่อย
vindictive(adj) พยาบาท,แก้แค้น,อาฆาต,มีเจตนาร้าย
vine(n) ต้นองุ่น
vinegar(n) น้ำส้มสายชู
vineyard(n) ไร่องุ่น
vinous(adj) เกี่ยวกับผลองุ่น
vintage(n) ฤดูเก็บผลองุ่น,เหล้าองุ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
VIN (vehicle identification number)วีไอเอ็น (เลขตัวถัง) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vindictive damagesค่าเสียหายที่เพิ่มเพื่อลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vine; climberไม้เถา, ไม้เลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vin d' honneurงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ
Vinaพิณ [TU Subject Heading]
Vinegarน้ำส้มสายชู [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vintnersผู้ผลิตไวน์และผู้ค้าไวน์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จองเวรจองกรรม (v.) vindicate See also: revenge, be retributive Syn. จองเวร, อาฆาตพยาบาท Ops. อโหสิกรรม, ให้อภัย
อาฆาตพยาบาท (v.) vindicate See also: revenge, be retributive Syn. จองเวร Ops. อโหสิกรรม, ให้อภัย
พรรณไม้เลื้อย (n.) vine See also: creeping plant, climber, liana
ลดา (n.) vine See also: creeper
เครือ (n.) vine See also: creeper, climber, liana Syn. เถาไม้
เครือเขา (n.) vine See also: creeper, climber, liana Syn. เถาวัลย์
เครือไม้ (n.) vine See also: creeper, climber Syn. เถาไม้
เถา (n.) vine See also: creeper, climber Syn. เครือไม้, เถาไม้
เถาวัลย์ (n.) vine See also: creeping plant, climber, liana Syn. พรรณไม้เลื้อย
เถาไม้ (n.) vine See also: creeper, climber Syn. เครือไม้
เถาไม้ (n.) vine See also: creeper, climber, liana
mad cow disease (n.) โรควัวบ้า (คือโรค BSE ย่อจาก bovine spongiform encephalopathy)
periwinkle (n.) พืชจำพวกพังพวยฝรั่งตระกูล Vinca Syn. myrtle, vinca
vinca (n.) พืชจำพวกพังพวยฝรั่งตระกูล Vinca Syn. myrtle
กปภ. (n.) The Provincial Waterworks Authority See also: PWA Syn. การประปาส่วนภูมิภาค
กฟภ. (n.) Provincial Electricity Authority See also: PEA Syn. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระดานไฟ (n.) heat treatment board (after giving birth of a child)
การกระโดดร่ม (n.) skydiving See also: parachuting, sport parachuting
การกินการอยู่ (n.) way of living See also: way of life
การกินอยู่ (n.) way of living See also: way of life Syn. การกินการอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Thank you for having usขอบคุณที่ต้อนรับเรา
What do you do for a living?คุณทำมาหากินอะไร
She's been living there since her birthเธออาศัยอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่เกิด
Oh really? I'm moving there tooโอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
He thought I was having an affairเขาคิดว่าฉันมีชู้
Just keep movingเคลื่อนไหวต่อไป
What do you do for a living?คุณทำงานอะไรหรือ / คุณทำอะไรเลี้ยงชีพหรือ
Having to convince people to buy somethingการโน้มน้าวให้ผู้คนซื้อของบางอย่าง
Am I good at saving money?ฉันเก็บเงินเก่งหรือไม่งั้นหรือ?
I don't think that I'm good at saving moneyฉันไม่คิดว่าฉันเก็บเงินเก่ง
I think I am quite good at saving moneyฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
There are many Thai people living hereมีคนไทยอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนมาก
I had nothing to lose by giving up the jobฉันไม่มีอะไรต้องเสียถ้าเลิกทำงานนั้น
Are you solving a puzzle?คุณกำลังแก้เกมปริศนาอยู่หรือ?
There's something moving out thereมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกนั่น
I'm giving you a chance to…ฉันจะให้โอกาสคุณในการ...
I'm not leaving here without a jobฉันจะไม่ไปจากที่นี่โดยไม่ได้งาน
Living in Bangkok affects my healthการอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯมีผลต่อสุขภาพของฉัน
Your English is improving little by littleภาษาอังกฤษของคุณกำลังพัฒนาไปทีละน้อย
I am having so many things to tell youฉันมีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่อยากจะบอกคุณ
Would you mind moving your car?คุณช่วยเคลื่อนรถไปหน่อยได้ไหมครับ?
I'm having a really good timeฉันสนุกจริงๆ
Thanks again for saving my lifeขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยชีวิตฉันไว้
This is hardly the time to be having that old discussionนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันเรื่องเก่าๆ นะ
You have got to convince themคุณต้องโน้มน้าวพวกเขา
I'm not giving up my careerฉันจะไม่ทิ้งอาชีพของฉัน
I'm trying to make a livingฉันพยายามที่จะทำมาหาเลี้ยงชีพ
It doesn't make any difference to me what a man does for a livingไม่เห็นจะแตกต่างตรงไหนสำหรับฉันไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
I am not giving you a hard timeฉันจะไม่สร้างความลำบากให้กับคุณ
It’s nice to have a guy living next door that we can count onเป็นการดีที่มีหนุ่มสักคนอาศัยอยู่ถัดไป ที่พวกเราสามารถพึ่งพาได้
You're driving me crazy!เธอกำลังทำให้ฉันบ้าคลั่งนะ
We are having a little bit of a crisis here!พวกเรามีวิกฤตการณ์เล็กน้อยที่นี่
All I can say is thank you for having faith in meทั้งหมดที่ฉันพอจะพูดได้ก็คือขอบคุณที่มีศรัทราในตัวฉัน
I got stuck in a traffic jam while I was driving homeฉันติดแหง็กอยู่ในการจราจร ขณะที่กำลังขับรถกลับบ้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(I'LL BE LO VIN G YO U FOREVER playing )ทุกอย่างแสนดีและโรแมนติกไปหมด
Check the VIN number again.ตรวจสอบทะเบียนรถอีกที
I've given the truck's license plate and VIN to the police.เราได้แจ้งเลขทะเบียนและเลขตัวถัง
But we did get a VIN number when he opened the door to pick up the coin.แต่เราได้เลข 5 ตอนที่เขาเปิดประตูหยิบเหรียญ ดี NYSPIN ให้อะไรเราบ้าง?
And the VIN number matches what he pulled from the tollbooth photos.ตรงกัน 5 จุด จากรูปที่ได้มาจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม
It was my idea to add peas to the coq au vin recipe.ฉันบอกให้ใส่ถั่วเขียวลงใน Coq au vin
Garcia,I need you to run a vin number.การ์เซีย ช่วยเช็คหมายเลข ทะเบียนรถ
I tracked the VIN on the car that hit Ms. Hewes.I tracked the VIN on the car that hit Ms. Hewes.
We're running down vin numbers.เราตรวจสอบจากหมายเลขรถ
So the VIN number was reported as stolen.แสดงว่าหมายเลขเครื่องแจ้งว่า เป็นรถที่ถูกขโมยมา
Thieves steal a vehicle then go to another state, where they find a car of the same make and model and use its VIN number.ที่ซึ่งพวกเขาไปหารถยี่ห้อและรุ่นเดียวกัน\ แล้วใช้เลขตัวถังของรถคันนั้น
And since each state runs its own VIN database, the hot car comes up clean.และเนื่องจากแต่ละรัฐมีฐานข้อมูล หมายเลขเครื่องของตนเอง รถที่ถูกขโมยจึงไร้มลทิน

vin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿加维[À jiā wéi, ㄚˋ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˊ, 阿加维 / 阿加維] the Algarve (southern province of Portugal)
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 对答如流 / 對答如流] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, 亚齐 / 亞齊] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, 亚齐省 / 亞齊省] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra
无成[wú chéng, ˊ ㄔㄥˊ, 无成 / 無成] achieving nothing
[yǐn, ˇ, 瘾 / 癮] addiction; craving
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 收货人 / 收貨人] addressee; person receiving mail
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, 牵牛星 / 牽牛星] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
五卅运动[wǔ sà yùn dòng, ˇ ㄙㄚˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五卅运动 / 五卅運動] anti-imperialist movement of 30th May 1925, involving general strike esp. in Shanghai, Guangzhou, Hong Kong etc
卜骨[bǔ gǔ, ㄅㄨˇ ㄍㄨˇ, 卜骨] oracle bone; bone used for divination, esp. animal scapula
水栖[shuǐ qī, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ, 水栖 / 水棲] aquatic; living in water
南胶河[Nán jiāo hé, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ, 南胶河 / 南膠河] Nanjiao River (Shandong province, flows into Qingdao harbor)
港湾[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, 港湾 / 港灣] natural harbor; bay serving as harbor
辽宁古盗鸟[Liáo níng gǔ dào niǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄨˇ ㄉㄠˋ ㄋㄧㄠˇ, 辽宁古盗鸟 / 遼寧古盜鳥] Archaeoraptor liaoningensis (bird-like dinosaur found in Liaoning province)
督标[dū biāo, ㄉㄨ ㄅㄧㄠ, 督标 / 督標] army regiment at the disposal of province governor-general
香醋[xiāng cù, ㄒㄧㄤ ㄘㄨˋ, 香醋] aromatic vinegar; balsamic vinegar
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 缱 / 繾] attached to; loving
权威性[quán wēi xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ ㄒㄧㄥˋ, 权威性 / 權威性] authoritative; (having) authority
蹇涩[jiǎn sè, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, 蹇涩 / 蹇澁] awkward; lame; difficulty (esp. in moving); not smooth
备用二级头呼吸器[bèi yòng èr jí tóu hū xī qì, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 备用二级头呼吸器 / 備用二級頭呼吸器] backup regulator; octopus (diving)
巴格兰[Bā gé lán, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ, 巴格兰 / 巴格蘭] Baghlan province of north Afghanistan
巴格兰省[Bā gé lán shěng, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕㄥˇ, 巴格兰省 / 巴格蘭省] Baghlan province of north Afghanistan
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 光头 / 光頭] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game)
营房[yíng fáng, ˊ ㄈㄤˊ, 营房 / 營房] barracks; living quarters
[lí, ㄌㄧˊ, 梩] basket for removing earth; spade
巴彦[Bā yàn, ㄅㄚ ㄧㄢˋ, 巴彦 / 巴彥] Bayan, prefecture and city in Heilongjiang province
巴彦县[Bā yàn xiàn, ㄅㄚ ㄧㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 巴彦县 / 巴彥縣] Bayan county in Heilongjiang province
浮力调整背心[fú lì tiáo zhěng bèi xīn, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄅㄟˋ ㄒㄧㄣ, 浮力调整背心 / 浮力調整背心] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving)
浮力调整装置[fú lì tiáo zhěng zhuāng zhì, ㄈㄨˊ ㄌㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄓˋ, 浮力调整装置 / 浮力調整裝置] BCD; Buoyancy Compensation Device (diving)

vin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴァンドパイユ[, vandopaiyu] (n) vin de paille (fre
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE
PVC[ピーブイシー, pi-buishi-] (n) polyvinyl chloride; PVC
PVC管[ピーブイシーかん, pi-buishi-kan] (n) (abbr) (See ポリ塩化ビニル管) polyvinyl chloride pipe; PVC pipe
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square)
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アーカイビング[, a-kaibingu] (n) {comp} archiving
アーカイブ先[アーカイブさき, a-kaibu saki] (n) {comp} archiving destination
アイスダイビング[, aisudaibingu] (n) ice diving
アウトドアリビング[, autodoaribingu] (n) out-door living
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic
アクリフラビン[, akurifurabin] (n) acriflavine
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living
アナバス亜目[アナバスあもく, anabasu amoku] (n) (See キノボリウオ亜目・キノボリウオあもく) Anabantoidei (suborder of the order Perciformes known as labyrinth fish that are defined by having an accessory breathing organ for respiration in air)
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves)
アンプラグド[, anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music)
イッシー[, isshi-] (n) Isshi (lake monster said to be living in Kyushu's Lake Ikeda)
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain
インターリービング[, inta-ri-bingu] (n) {comp} interleaving
インディペンデントリビング運動[インディペンデントリビングうんどう, indeipendentoribingu undou] (n) independent living movement
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
エランビタール;エランヴィタル;エランビタル[, eranbita-ru ; eranvitaru ; eranbitaru] (n) (See 創造的進化) elan vital (hypothetical driving force behind creative evolution) (fre
エルゴノビン[, erugonobin] (n) (See エルゴメトリン) ergonovine
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
オートウォーク[, o-touo-ku] (n) moving walkway
オオトカゲ科[オオトカゲか, ootokage ka] (n) Varanidae (family of carnivorous monitor lizards whose only living genus is Varanus)
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together)
オレオレ詐欺;おれおれ詐欺[オレオレさぎ(オレオレ詐欺);おれおれさぎ(おれおれ詐欺), oreore sagi ( oreore sagi ); oreoresagi ( oreore sagi )] (n) type of fraud involving phone calls pretending distress
オンライン問題解決[オンラインもんだいかいけつ, onrain mondaikaiketsu] (n) {comp} online problem solving
お七夜[おしちや, oshichiya] (n) name-giving ceremony
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef)
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you)
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain)
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing
お産(P);御産[おさん, osan] (n) (pol) (See 産・さん・1) (giving) birth; childbirth; delivery; confinement; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving
バインリナックス[ばいんりなっくす, bainrinakkusu] Vine Linux
交互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs)
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping
分解能[ぶんかいのう, bunkainou] resolving power, resolution
受け手[うけて, ukete] receiving side
受信側[じゅしんがわ, jushingawa] receiving entity, receiver
受信側SPM[じゅしんがわSPM, jushingawa SPM] receiving SPM
受信側SS利用者[じゅしんがわSSりようしゃ, jushingawa SS riyousha] receiving SS user
受信側TS利用者[じゅしんがわTSりようしゃ, jushingawa TS riyousha] receiving TS user
受信側エンティティ[じゅしんがわエンティティ, jushingawa enteitei] receiving entity, receiver
受信側トランスポートエンティティ[じゅしんがわトランスポートエンティティ, jushingawa toransupo-toenteitei] receiving transport entity
受領システム[じゅりょうシステム, juryou shisutemu] receiving system
所定期間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving
構造体保管[こうぞうたいほかん, kouzoutaihokan] structure archiving
着信[ちゃくしん, chakushin] receiving, incoming
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
引越[ひっこ, hikko] Thai: ย้ายบ้าน English: moving

vin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะแช่[n.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
แก้วไวน์[n. exp.] (kaēo wāi) EN: wine glass FR: verre à vin [m]
เหล้าองุ่น[n.] (lao a-ngun) EN: wine FR: vin [m]
เหล้าไวน์[n. exp.] (lao wāi) EN: wine FR: vin [m]
นักชิมไวน์[n. exp.] (nak chim wā) EN: wine taster FR: goûteur de vin [m]
น้ำขาว[n.] (nāmkhāo) EN: rice wine ; sato ; rice whiskey FR: vin de riz [m] ; sato [m] ; alcool de riz [m] ; alcool blanc [m]
น้ำตาลเมา[n. exp.] (nāmtān mao) EN: palm wine ; toddy ; rice liquor ; fermented palm juice FR: vin de palme [m]
เงินกินเปล่า[n.] (ngoenkinplā) EN: tea money ; bribe money ; key money ; under-the-table payment ; extra payment ; gratuity FR: pot de vin [m] ; dessous-de-table [m]
เงินใต้โต๊ะ[n. exp.] (ngoen tāito) EN: kickback ; backhander ; bribery ; illegal payment FR: pot de vin [m] ; dessous-de-table [m]
ปาน[n.] (pān) EN: birthmark ; nevus FR: angiome plan [m] ; tache de vin [f] ; naevus [m] ; naevi [mpl]
สปาร์กลิงไวน์ = สปาร์กลิงไวน์[n. exp.] (sapākling w) EN: sparkling wine FR: vin pétillant [m]
อุ[n.] (u ) EN: rice wine ; fermented rice liquor FR: vin de riz [m] ; alcool de riz [m]
ไวน์[n.] (wāi) EN: wine FR: vin [m]
ไวน์ชื่อดัง[n. exp.] (wāi cheūdan) EN: FR: vin célèbre [m]
ไวน์แดง[n. exp.] (wāi daēng) EN: red wine FR: vin rouge [m]
ไวน์ขาว[n. exp.] (wai khāo) EN: white wine FR: vin blanc [m]
ไวน์โรเซ่[n. exp.] (wāi rōsē) EN: rosé ; rosé wine FR: vin rosé [m] ; rosé [m]
ไวน์รสกลมกล่อม[n. exp.] (wāi rot klo) EN: mellow wine FR: vin velouté [m] ; vin doux [m]
ไวน์สีชมพู[n. exp.] (wāi sī chom) EN: pink wine FR: vin rosé [m]
อาดูร[adj.] (ādūn) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR: souffrance [f]
อาดุระ[adj.] (ādura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
อาหารมื้อแรก[n. exp.] (āhān meū ra) EN: first serving FR: premier service [m]
อาหารมื้อที่สอง[n. exp.] (āhān meū th) EN: second serving FR: deuxième service [m]
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles ; tart relish FR: achards [mpl] ; pickles [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre [mpl] ; relish [f] (Québ.)
อาฆาต[adj.] (ākhāt) EN: vengeful ; revengeful ; vindicative ; unforgiving FR: vindicatif
อักษรเลข[n.] (aksønlēk = ) EN: secretary of the provincial governor FR:
อักษรเลข[n.] (aksøralēk =) EN: secretary of the provincial governor FR:
อมฤต[n.] (amarit ; am) EN: divine nectar ; ambrosia ; elixir of immortality FR:
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūa) EN: capital district ; provincial capital ; muang district FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f] ; capitale provinciale [f]
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings ; Clitoria ternatea FR: pois bleu [m] ; Clitoria ternatea
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings FR:
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
อ้างสิทธิ์ใน...[v. exp.] (āng sit nai) EN: lay claim to ; vindicate for FR:
อาบเหงื่อต่างน้ำ[v.] (āpngeūatāng) EN: live by the sweat of one's brow ; struggle hard (for) ; make a living by hard labor FR: travailler dur
อสิติ[num.] (asīti) EN: eighty FR: quatre-vingts
อัสสัม[n. prop.] (Assam ) EN: Assam ; Assam Province (obs.) FR:
อาตุระ[adj.] (ātura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
แบงค์ยี่สิบ = แบงค์ 20[n. exp.] (baeng yīsip) EN: FR: billet de 20 bahts [m] ; billet de vingt bahts [m] ; billet de 20 [m]
ใบอนุญาตขับขี่ [n.] (baianuyātkh) EN: driving licence ; driving license (Am.) FR: permis de conduire [m]
ใบอนุญาตขับรถ[n. exp.] (bai anuyāt ) EN: driving licence ; driving license (Am.) FR: permis de conduire [m]

vin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Annahmestelle {f}receiving office
Apfelessig {m}cider vinegar
Archivierung {f}archiving
Kräuteressig {m}aromatic vinegar
Barmherzigkeit {f}lovingness
Knochenschnitzen {n}bone carving
Entgraten {n}burr removing
Carving {n} (Wintersport) [sport]carving
Schneidebrett {n}carving board
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.]
Abschlusszeugnis {n}leaving certificate
Chauvinismus {m}chauvinism; flag-waving
Chauvinismus {m}; chauvinistische Äußerung
Gottesdienst {m} | zum Gottesdienst gehen | einem Gottesdienst beiwohnenchurch service; divine service; service | to go to church | to attend church
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime
überzeugende Vorstellung {f}convincing performance
Kupferstich {m}copperplate (engraving); copperengraving
Kordlösung {f}cord grooving
Gefallsucht {f}craving for admiration
Geltungsbedürfnis {n}craving for recognition
Sehnsucht {f} (nach)craving (for)
Vergnügungssucht {f}craving for pleasure
heftiges Verlangen; Begierde {f} | ein dringendes Verlangen nach etw. habencraving | to have a craving for sth.
Dankgottesdienst {m}thanksgiving service
tadelnswert {adj}deserving of reproof
Detektiv {m}; Detektivin
Sprungturm {m} [sport]diving platform
Taucheranzug {m}diving suit
Taucherbrille {f}diving goggles
Taucherglocke {f}diving bell
Drehtür {f}revolving door
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel
Eingangsstelle {f}entry point; receiving section
Fluken {n} (eines Wals; vor dem Tauchen) [zool.]fluking (of a whale; before diving)
Geelvinkspechtpapagei {m} [ornith.]Geelvink Pygma Parrot
Genehmigungsbehörde {f}approving authority

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vin
Back to top