ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vomit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vomit*, -vomit-

vomit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vomit (n.) การอาเจียน See also: การสำรอก, การอ้วก
vomit (vt.) อาเจียน See also: อ้วก Syn. puke, throw up, barf
vomit (vi.) อาเจียน See also: อ้วก Syn. puke, throw up, barf
vomit (n.) สิ่งที่อาเจียนออกมา
vomit out (phrv.) ทำให้ไหลพุ่งออกมา See also: ทำให้อาเจียนออกมา, อาเจียนออกมา
vomit out (phrv.) พูด (สิ่งไม่ดี) See also: พ่น (สิ่งไม่ดี)
vomiter (n.) ผู้อาเจียน See also: ผู้สำรอก
vomitive (adj.) ที่ทำให้อาเจียน Syn. queasy
English-Thai: HOPE Dictionary
vomit(วอม'มิท) n. การอาเจียน,สิ่งที่อาเจียนออกมา,สิ่งที่พ่นออกมา. vi.,vt. อาเจียน,สำรอก,อ้วก,พ่น., See also: vomitive adj. vomitous adj. vomiter,n., Syn. throw up,retch,erupt
English-Thai: Nontri Dictionary
vomit(n) การอาเจียน,การอ้วก,การสำรอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vomit๑. อาเจียน๒. สิ่งอาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ vomitus ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vomitive-ทำให้อาเจียน [มีความหมายเหมือนกับ emetic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vomitingการอาเจียน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขย้อน (v.) vomit See also: disgorge, puke, spew out
ราก (n.) vomit Syn. อาเจียน, สำรอก
ราก (v.) vomit See also: throw up, retch Syn. อาเจียน, สำรอก
ลงราก (v.) vomit See also: be sick
สำรอก (v.) vomit See also: disgorge, puke, spew out Syn. ขย้อน
อ้วก (v.) vomit See also: be sick Syn. อาเจียน, สำรอก
อ้วก (n.) vomit Syn. อาเจียน, ราก, สำรอก
อ้วก (v.) vomit See also: throw up, retch Syn. อาเจียน, ราก, สำรอก
อาเจียน (v.) vomit See also: be sick Syn. อ้วก, สำรอก
แหวะ (n.) vomit Syn. อาเจียน, อ๊วก
แหวะ (v.) vomit See also: throw up Syn. อาเจียน, อ๊วก, สำรอก
รากเลือด (v.) vomit blood See also: spit blood
อ้วก (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงราก, เสียงอาเจียน
เสียงราก (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงอาเจียน
เสียงอาเจียน (adv.) onomatopoeia from the sound of vomiting Syn. เสียงราก
เหียนราก (v.) feel like vomiting See also: be affected with nausea, be nauseated Syn. คลื่นเหียน, คลื่นไส้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sometimes I vomit blood.บางครั้งฉันก็เลือดกำเดาออก
I knew you were gonna burp, but the vomit thing was awesome!ชั้นนึกว่าแกจะแค่เรอซะอีก แต่อ้วกนี่สุดยอดไปเลย
I'll try to squeeze that in between cleaning up Grayer's vomit and picking up Mrs. X's laundry.ฉันจะลองแทรกไป ในระหว่างที่เช็ดอ้วกของเกรเยอร์ กับไปรับผ้าที่ส่งซักแห้งของมิสซิสเอ็กซ์นะ
Grayer has a temperature of 104 and I have vomit all over me and there's nobody here.เกรเยอร์ไข้ขึ้นสูงมากตั้ง 104 และก็ยังอ้วกออกมาอีก ไม่มีใครอยู่ที่นี่เลย
We have seen the earth vomit forth from her lips obscenities and profanities of such nightmare proportions.โลกที่หายนะ ที่เต็มไปด้วยแซ้และแมงป่อง เราได้เห็นโลกอาเจียน เลอะเต็มปาก พวกที่ลามกและหยาบคาย
I once found that woman on the ground, eating her own vomit 'cause she didn't wanna waste the alcohol she lost bringing it all up.มันคือรูปธรรมที่แสดงให้เห็นถึงจิตของเธอ และถ้าจิตของเธอป่วย
Then let her vomit through the MRI.เลยต้องให้เธออาเจียนในMRI
Nothing like diarrhea and bloody vomit to put you in the mood to goof around.ไม่มีอาการท้องเสียหรือลิ่มเลือด ทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังเป็นคนโง่
You showered to wash off vomit and sweat, and the police came?นายอาบน้ำล้างอ๊วก แล้วตำรวจก็มา?
They'll vomit out some for me.พวกมันพ่นออกมาให้ฉัน
The more difficult they are, they more they'll vomit out.ยิ่งพวกมันยากแค่ไหน, พวกมันยิ่งพ่นออกมาให้มาก
Hid the evidence from Jenny. Cleaned up Marley's vomit in the kitchen.ซ่อนหลักฐานจากเจนนี่ เช็ดอ้วกมาร์ลีย์ในครัว

vomit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾吐[qīng tǔ, ㄑㄧㄥ ㄊㄨˇ, 倾吐 / 傾吐] to pour out (emotions); to unburden oneself (of strong feelings); to vomit comprehensively
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, 唚] vomiting of animals; to use bad language
催吐[cuī tǔ, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ, 催吐] emetic (to provoke vomiting)
催吐剂[cuī tǔ jì, ㄘㄨㄟ ㄊㄨˇ ㄐㄧˋ, 催吐剂 / 催吐劑] emetic (to provoke vomiting)
[tūn, ㄊㄨㄣ, 涒] planet Jupiter; vomit
反胃[fǎn wèi, ㄈㄢˇ ㄨㄟˋ, 反胃] retching; vomiting
[ǒu, ㄡˇ, 呕 / 嘔] vomit
呕吐物[ǒu tù wù, ㄡˇ ㄊㄨˋ ˋ, 呕吐物 / 嘔吐物] vomit

vomit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゲーゲー[, ge-ge-] (vs) to vomit
リバース[, riba-su] (n,vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit
吐き下し[はきくだし, hakikudashi] (n,vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea)
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language)
吐瀉[としゃ, tosha] (n,vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea)
吐瀉物[としゃぶつ, toshabutsu] (n) vomit and excreta
悪心[おしん, oshin] (n) (See あくしん) nausea; urge to vomit
血反吐[ちへど, chihedo] (n) bloody vomit
げろげろ吐く[げろげろはく, gerogerohaku] (exp,v5k) to vomit; to throw up
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
反吐[へど, hedo] (n) spew; vomiting
吐き出す[はきだす, hakidasu] (v5s,vt) to vomit; to spit out; (P)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P)
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
吐出[としゅつ, toshutsu] (n,vs) vomit; spew; disgorge
噴出性嘔吐[ふんしゅつせいおうと, funshutsuseiouto] (n) projectile vomiting
寝ゲロ[ねゲロ, ne gero] (n,vs) (See げろ) vomitting while asleep; sleep-puking

vomit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาเจียน[v.] (ājīen) EN: vomit ; regurgitate ; be sick FR: vomir ; rendre ; gerber (fam.) ; régurgiter ; dégueuler (fam., vulg.) ; dégobiller (fam.)
ขย้อน[v.] (khayǿn) EN: retch ; vomit FR: avoir des haut-le-coeur
กระย่อน[v.] (krayǿn) EN: vomit ; retch FR:
โอ้ก[v.] (ōk) EN: vomit FR: vomir
ราก[n.] (rāk) EN: vomit FR: vomi [m] ; vomissure [f]
ราก[v.] (rāk) EN: vomit ; throw up ; retch FR: vomir ; rendre ; dégueuler (vulg. - fam.)
รากเลือด[v. exp.] (rāk leūat) EN: vomit blood ; spit blood ; cough up blood FR: vomir su sang ; cracher du sang
รากแตก[v. exp.] (rāk taēk) EN: throw up ; vomit FR:
สำรอก[v.] (samrøk) EN: vomit ; regurgitate ; disgorge FR: vomir ; régurgiter
อ้วก[v.] (ūak) EN: vomit ; retch ; puke ; throw up FR: vomir ; rendre ; gerber (fam.) ; régurgiter ; dégueuler (fam., vulg.) ; dégobiller (fam.)
แหวะ[v.] (wae) EN: vomit (for babies) ; throw up FR: vomir (pour les jeunes enfants)
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียน ๆ = เหียนๆ[v.] (hīen-hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
เหียนราก[v.] (hīenrāk) EN: feel like vomiting FR:
ทำให้อาเจียน[adj.] (thamhai ājī) EN: FR: vomitif ; émétique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vomit
Back to top