ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viscid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viscid*, -viscid-

viscid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viscid (adj.) เหนียว See also: หนืด, ข้น Syn. viscous, viscose
viscidity (n.) ความเหนียวหนืด
viscidly (adv.) อย่างเหนียวหนืด
viscidness (n.) ความเหนียวหนืด
English-Thai: HOPE Dictionary
viscid(วิส'ซิด) adj. เหนียว,หนืด., See also: viscidity n. viscidness n., Syn. viscous
English-Thai: Nontri Dictionary
viscid(adj) เหนียว,หนืด,ข้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
viscid; glutinousเหนียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
viscid; viscousหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viscidityสภาพหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

viscid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胶粘[jiāo nián, ㄐㄧㄠ ㄋㄧㄢˊ, 胶粘 / 膠粘] sticky; viscid; adhesive

viscid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嚢胞性繊維症[のうほうせいせんいしょう, nouhouseisen'ishou] (n) cystic fibrosis; mucoviscidosis

viscid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปอขี้อ้น[n. exp.] (pø khī-on) EN: Helicteres viscida FR: Helicteres viscida

viscid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebrigkeit {f}viscidity
dünnflüssig; nichtviskos {adj}inviscid
klebrig; zähflüssig; dickflüssig {adj}viscid
klebrig {adv}viscidly
sämig {adj}thick; viscid; creamy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viscid
Back to top