ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voguish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voguish*, -voguish-

voguish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voguish (adj.) ที่เป็นที่นิยม See also: ที่อยู่ในความนิยม Syn. fashionable, trendy Ops. out-of-date, outdated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voguish
Back to top