ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voicelessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voicelessly*, -voicelessly-

voicelessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voicelessly (adv.) อย่างไม่มีเสียงก้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voicelessly
Back to top