ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vestry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vestry*, -vestry-

vestry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vestry (n.) ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ Syn. church room, robing room, sacristry
vestryman (n.) สมาชิกของคณะกรรมการโบสถ์
English-Thai: Nontri Dictionary
vestry(n) ห้องเก็บเครื่องแต่งกายของพระ,ห้องสวดมนตร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vestry
Back to top