ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vertical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vertical*, -vertical-

vertical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vertical (adj.) ซึ่งตั้งตรง See also: ซึ่งตั้งฉากกับขอบฟ้า, ซึ่งเป็นแนวดิ่ง Syn. erect, upright Ops. flat, horizontal
vertical (n.) แนวตรง See also: แนวดิ่ง Syn. perpendicular Ops. horizontal
vertical bacon sandwich (sl.) อวัยวะเพศหญิง
verticality (n.) การตั้งตรง See also: การเป็นแนวตรงหรือแนวดิ่ง
vertically (n.) อย่างตั้งตรง See also: อย่างเป็นแนวดิ่ง Syn. crosswise
verticalness (n.) การตั้งตรง
English-Thai: HOPE Dictionary
vertical(เวอ'ทิเคิล) adj. ซึ่งตั้งตรง,ซึ่งตั้งฉากกับแนวราบของขอบฟ้า,ตรงดิ่ง,เกี่ยวกับหรืออยู่บนจุดสุดยอด,ตามยาว,เกี่ยวกับกระหม่อม,เกี่ยวกับกลางกบาล,เกี่ยวกับการรวมกำลังผลิต หรือจำหน่ายสินค้าชนิดหนึ่ง n. สิ่งที่ตั้งตรง,ตำแหน่งที่ตั้งตรง,แนวตั้งฉาก คำศัพท์ย่อย:
vertical scroll barแถบเลื่อนภาพแนวนอนหมายถึง แถบสี่เหลี่ยมยาวที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละวินโดว์ ใช้สำหรับเลื่อนดูข้อความบนจอภาพไปทางซ้ายหรือขวาหรือแนวนอน ที่ปลายสุดของแถบเลื่อนขึ้นลงนี้ ทั้งด้านซ้ายและขวา จะมีเครื่องหมายหัวลูกศร ถ้ากดเมาส์ที่หัวลูกศรด้านซ้ายก็จะทำให้ข้อความบนจอภาพเลื่อนไปทางขวา ถ้ากดที่หัวลูกศรด้านขวา ภาพบนจอก็จะเลื่อนไปทางซ้าย ดู horizontal scroll bar เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
vertical(adj) ตั้งตรง,ตั้งฉาก,ตรงดิ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vertical-แนวยืน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vertically opposite angles; vertical anglesมุมตรงข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vertical anglesมุมตรงข้าม, มุม 2 มุมที่มีขนาดเท่ากัน และเกิดจากเส้นตรง 2 เส้นตัดกันดังรูป          a  เป็นมุมตรงข้ามกับ  a´ หรือ กลับกัน        b เป็นมุมตรงข้ามกับ   b´หรือ กลับกัน   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แนวดิ่ง (n.) vertical Syn. แนวตั้ง, แนวยืน Ops. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ
แนวตั้ง (n.) vertical Syn. แนวดิ่ง, แนวยืน Ops. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ
แนวยืน (n.) vertical Syn. แนวตั้ง Ops. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ
แนวยืน (n.) vertical Syn. แนวดิ่ง Ops. แนวนอน, แนวขวาง, แนวระนาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then as the bow sinks, it pulls the stern vertical and then finally detaches.ขณะที่หัวเรือจม มันดึงให้ท้ายเรือตั้งฉาก จนในที่สุดแยกจากกัน
We have vertical walls of cirrus cloud formations.เมฆก่อตัวขึ้นเป็นกำแพง
The rumba, is a vertical expression of a horizontal wish,รัมบ้า เป็นการแสดงออกในแนวดิ่ง ของความปรารถนาในแนวขวาง
Just use a vertical throwing motion.ก็แค่ขว้างให้ตรงเท่านั้นเอง
Get vertical when you talk to me.ยืนขึ้นเวลาคุยกับฉัน
No human can make a vertical leap over four or five feet, tops.ไม่มีมนุษย์คนไหนที่สามารถกระโดด ขึ้นข้างบนได้เกิน 4 - 5 ฟุตหรอกครับ
If the vertical thread is on top, it's a one.ถ้าเส้นแนวตั้งอยู่บน นั่นคือเลข 1
[French accent] I want no more vertical buttonholes.ชั้นไม่อยากได้รังดุมแนวตั้งอีกแล้วนะ
I'm so bored with vertical buttonholes.ชั้นเบื่อมันมากเต็มทนแระ
Hand on the vertical down there!เฮ้ย มือจับเส้นแนวตั้งสิ!
Good thinking, Jeff... vertical fold.เป็นความคิดที่ดี เจฟ พับตามแนวตั้ง
Something about intentional 100-meter vertical drops not being covered.ถ้าเกิดตั้งใจทำให้ตกลง จากที่สูงเกินกว่า100เมตร เค้าไม่รับประกัน

vertical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纵裂[zòng liè, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, 纵裂 / 縱裂] lobe; longitudinal slit; vertical fracture
垂直和短距起落飞机[chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, 垂直和短距起落飞机 / 垂直和短距起落飛機] vertical or short take-off and landing aircraft
垂直搜索[chuí zhí sōu suǒ, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, 垂直搜索] vertical search; semantic search; top-down search
垂直线[chuí zhí xiàn, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄒㄧㄢˋ, 垂直线 / 垂直線] vertical line
垂直起落飞机[chuí zhí qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, 垂直起落飞机 / 垂直起落飛機] vertical take-off and landing aircraft
水平轴[shuǐ píng zhóu, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄡˊ, 水平轴 / 水平軸] vertical axis
纵剖面[zòng pōu miàn, ㄗㄨㄥˋ ㄆㄡ ㄇㄧㄢˋ, 纵剖面 / 縱剖面] vertical section; longitudinal section
纵坐标[zòng zuò biāo, ㄗㄨㄥˋ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄧㄠ, 纵坐标 / 縱座標] vertical coordinate; ordinate
纵断面[zòng duàn miàn, ㄗㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 纵断面 / 縱斷面] vertical section; longitudinal section
纵线[zòng xiàn, ㄗㄨㄥˋ ㄒㄧㄢˋ, 纵线 / 縱線] vertical line; vertical coordinate line
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 闑] vertical divider of a door way
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, 纵 / 縱] warp (the vertical threads in weaving); vertical; longitudinal; north-south (lines of longitude); lengthwise; to release; to indulge; even if
对顶角[duì dǐng jiǎo, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˇ, 对顶角 / 對頂角] angle to the vertical; angle (between two lines or two planes)
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
对联[duì lián, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄢˊ, 对联 / 對聯] rhyming couplet; pair of lines of verse written vertically down the sides of a doorway
倾斜度[qīng xié dù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨˋ, 倾斜度 / 傾斜度] inclination (from the horizontal or vertical); slope; obliquity
垂直[chuí zhí, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ, 垂直] perpendicular; vertical
竖式[shù shì, ㄕㄨˋ ㄕˋ, 竖式 / 豎式] standing; vertical
[zhí, ㄓˊ, 直] straight; vertical; frank; directly; straightly; upright

vertical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters)
バーチカルマーケティング[, ba-chikaruma-keteingu] (n) vertical marketing
ブイトール[, buito-ru] (n) vertical take-of and landing; VTOL
上下関係[じょうげかんけい, jougekankei] (n) pecking order; hierarchical relationship; vertical relationship; hyponymy
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P)
右記[うき, uki] (n) (primarily used in vertical writing) aforementioned (statement); preceding; at right
垂直分布[すいちょくぶんぷ, suichokubunpu] (n) (See 水平分布) perpendicular distribution; vertical distribution
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] (n) {comp} perpendicular magnetic recording; vertical magnetic recording
垂直統合[すいちょくとうごう, suichokutougou] (n) vertical integration; vertical merger
垂直線[すいちょくせん, suichokusen] (n) perpendicular line; vertical line
対頂角[たいちょうかく, taichoukaku] (n) vertical angles; vertically opposite angles
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See 束・そく) handbreadth; bundle
立形多段渦巻きステンレスポンプ[たてがたただんうずまきステンレスポンプ, tategatatadan'uzumaki sutenresuponpu] (n) vertical multistage centrifugal stainless pomp
竪框[たてがまち, tategamachi] (n) stile; vertical frame element on the left or right of a door or window
筋(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See 筋が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 筋蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P)
簓子[ささらこ;ささらのこ, sasarako ; sasaranoko] (n) (1) (See 簓) notched bamboo rod rubbed with an implement similar to a bamboo whisk (used as a percussion instrument); (2) wooden vertical batten
縦割り[たてわり, tatewari] (n) dividing vertically; vertical split; top-to-bottom sectioning; division into sections; splitting lengthwise
縦揺れ[たてゆれ, tateyure] (n,vs) (with respect to an earthquake) vertical shake; pitching
縦旋盤[たてせんばん, tatesenban] (n) vertical turning lathe; VTL
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P)
縦結び[たてむすび, tatemusubi] (n) vertical or granny knot
縦軸[たてじく;じゅうじく, tatejiku ; juujiku] (n) (1) vertical axis; vertical line; (2) vertical shaft; spindle
縦長[たてなが, tatenaga] (adj-na,n,adj-no) oblong; vertical writing style (e.g. on envelopes); portrait orientation
跳ね;撥ね[はね, hane] (n) (1) (a) jump; (2) splashes (usu. of mud); (3) (often 撥ね) upward turn at the bottom (e.g. of a vertical stroke of a kanji or of a hairdo); (4) close (e.g. of a theatrical performance); breakup
鉛直[えんちょく, enchoku] (adj-na,n,adj-no) perpendicular; upright; vertical
鉛直圏[えんちょくけん, enchokuken] (n) vertical circle
鉛直線[えんちょくせん, enchokusen] (n) vertical line
鉛直面[えんちょくめん, enchokumen] (n) vertical plane
九輪[くりん, kurin] (n) kurin (nine vertically stacked rings of a pagoda finial); pagoda finial
傍線[ぼうせん, bousen] (n) underline; side line (equivalent to underlining in vertically written text)
垂直[すいちょく, suichoku] (adj-na,n,adj-no) vertical; perpendicular; (P)
桁下[けたした, ketashita] (n) headroom; maximum height; (vertical) clearance; (distance) under beam (girder)
[よこ, yoko] (n) (1) (See 横になる) horizontal (as opposed to vertical); lying down; (2) (See 首を横に振る) side-to-side (as opposed to front-to-back); width; breadth; (3) side (of a box, etc.); (4) beside; aside; next to; (5) (See 横から口を挟む) unconnected; (P)
直立[ちょくりつ, chokuritsu] (n,vs,adj-no) vertical; perpendicular; upright; erect; stand erect; rise perpendicularly
短冊(P);短籍;短尺[たんざく;たんじゃく(P), tanzaku ; tanjaku (P)] (n) (1) long, narrow card on which Japanese poems are written (vertically); strip of paper; (2) (abbr) (See 短冊形) thin rectangle; (P)
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms
縦型[たてがた, tategata] (adj-f) vertical; portrait style; longitudinal
縦社会;立て社会[たてしゃかい, tateshakai] (n) vertically structured society
縦読み[たてよみ, tateyomi] (n,vs) reading vertically down horizontal text (e.g. as a simple code)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT)
垂直パリティチェック[すいちょくパリティチェック, suichoku pariteichiekku] VRC, Vertical Redundancy Check
垂直冗長検査[すいちょくじょうちょうけんさ, suichokujouchoukensa] Vertical Redundancy Check, VRC
垂直磁気記録[すいちょくじききろく, suichokujikikiroku] perpendicular magnetic recording, vertical magnetic recording
縦書き[たてがき, tategaki] vertical writing
縦線[たてせん, tatesen] vertical line, bar (e.g. in music)
縦線[たてせん, tatesen] vertical Line (|)
縦軸[じょうじく, joujiku] vertical axis

vertical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โด่[v.] (dō) EN: stand erect ; stand high ; stand upright ; stand vertical ; stand gauntly FR:
กังหันลมแนวแกนตั้ง[n. exp.] (kanghan lom) EN: vertical-axis wind turbine (VAWT) ; vertical axis turbine FR:
ลอบยืน[n. exp.] (løp yeūn) EN: vertical bamboo fish trap FR: nasse verticale [f]
เมฆแนวตั้ง[n. exp.] (mēk naēotan) EN: FR: nuages à développement vertical [mpl]
มุมตรงข้ามในแนวดิ่ง[n. exp.] (mum trongkh) EN: vertically opposite angles ; vertical angles FR:
แน่ว[adj.] (naēo) EN: straight ; direct ; unwavering ; vertical FR: direct
แนวดิ่ง[n. exp.] (naēo ding) EN: vertical FR: verticale [f] ; ligne verticale [f]
แนวแกนตั้ง[n. exp.] (naēo kaēn t) EN: vertical axis FR:
แนวตั้ง[n.] (naēotang) EN: vertical ; column FR: colonne [f]
แนวยืน[n.] (naēoyeūn) EN: vertical FR: verticale [f]
ในแนวดิ่ง[X] (nai naēodin) EN: vertical FR:
ง่อน[n.] (ngǿn) EN: vertical projection of land ; vertical projection of rock FR:
เส้นดิ่ง[n. exp.] (sen ding) EN: vertical line FR: ligne verticale [f]
ตรง[adj.] (trong) EN: straight ; vertical ; upright ; erect FR: droit ; vertical ; debout
ตรง ๆ = ตรงๆ[adj.] (trong-trong) EN: straight ; vertical FR: droit ; vertical ; rectiligne
ดิ่ง[adv.] (ding) EN: perpendicularly ; vertically ; straight FR: perpendiculairement ; verticalement
กังหันลมแกนหมุนแนวตั้ง[n. exp.] (kanghan lom) EN: vertical-axis wind turbine (VAWT) FR:
ในระดับตรง[X] (nai radap t) EN: FR: en position verticale
ตั้งตรง[adj.] (tang trong) EN: FR: vertical

vertical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckenstehbolzen {m}crown stay; vertical stay
Lamellenvorhang {m}vertical blinds
Lotrechte {f}vertical
Aufriss {m}vertical section
Gewichtswebstuhl {m}vertical loom
Kardex {m}vertical file
Längsperforation {f}vertical perforation
Schlitzpass {m}vertical slot
Senkerodiermaschine {f}vertical eroding machine
Steilkartei {f}vertical file
Sattellast {f}vertical load
Senkrechte {f}verticalness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vertical
Back to top